หลักสูตร
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Communication)


    หลักการและเหตุผล สื่อสารระหว่างบุคคล ถือได้ว่าเป็นสื่อที่ต้องใช้ทักษะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงเพราะเป็นการสื่อโดยตรงอาศัยการพบปะพูดคุย การสนทนา การสอน การอภิปราย ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่จัดขึ้นและถ่ายทอด แสดงความคิดเห็น เมื่อเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ องค์กรจึงต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเกิดความได้เปรียบในการก้าวนำกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางสภาวการณ์ เช่นนี้ ผู้บริหารจึงเล็งเห็นความสำคัญของ “การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน เพราะการสื่อสารถือเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การรับรู้เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่รับนโยบายไปจนถึงนำไปปฏิบัติร่วมกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีทิศทางทำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้


วัตถุประสงค์
   1) เพื่อให้ผู้อบรมทราบความหมายและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการสื่อสารอย่างไรให้เกิดประสิทธิผลเพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะและเพิ่มความรู้วิธีการสื่อสารที่ถูกต้องในรูปแบบต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ใการปฏิบัติงานข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการสื่อสารสู่ความสำเร็จจากเทคนิคสื่อสารข้ามสายงานภายในองค์กรอย่างมีพลังและใช้ช่องทางการสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มคน ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรมนำทราบความหมายและความสำคัญวัตถุประสงค์ของการสื่อสารอย่างไรให้เกิดประสิทธิผล
   2) ผู้อบรมสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะและความรู้และวิธีการสื่อสารที่ถูกต้องในรูปแบบต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3) ผู้อบรมสามารถนำหลักการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสำเร็จและ เทคนิคสื่อสารข้ามสายงานภายในองค์กรอย่างมีพลังและใช้ช่องทางการสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มคน ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร


รูปแบบการฝึกอบรม
   1) เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.
   2) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)
   3) เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
   4) เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

หัวข้อการบรรยาย

   Session1: ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร
   Session2: เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคล
   Session3: ลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร
   Session4: กุญแจสู่ความสำเร็จด้วย 8 เทคนิคสื่อสารข้ามสายงานภายในองค์กรอย่างมีพลัง

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร /ผู้อำนวยการ/ ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน /ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนวันที่อบรม : 1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved