หลักสูตร 

“การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ”

(Action Plan for Success)

หลักการและเหตุผล

   การวางแผนเป็นเรื่องของการกำหนดความต้องการ วิธีการดำเนินการและคาดหวังผลการดำเนินการในอนาคต โดยใช้หลักวิชาการ  เหตุผล มีข้อมูลตัวเลขประกอบ มีการเสนอปัญหาเพื่อขจัดอุปสรรคที่จะมาถึงเป้าหมายข้างหน้าได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ว่าจะทำอะไร ที่ไหนเมื่อใด กับใครทำอย่างไรและทำเพื่ออะไรได้อย่างชัดเจน ซึ่งนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและได้ผล จึงเห็นว่าการวางแผนมีความสำคัญอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนแผนที่เดินทางหรือพิมพ์เขียว (Blueprints) ในการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งการวางแผนจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในการบริหารงาน “การวางแผนที่ดีเปรียบเสมือนยานพาหนะที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบและหากปราศจากการวางแผนระบบก็ไม่สามารถเปลี่ยนและปรับตัวให้เข้ากับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปได้” การวางแผนจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เพราะการวางแผนจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการได้ อาจกล่าวได้ว่าการวางแผนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิค ในการวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ

  2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำหลักการและเครื่องมือในการวางแผนไปประยุกต์ ใช้ได้อย่าง มีประสิทธิผล

  3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเทคนิคของการการวางแผนไปสู่แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง สู่ความสำเร็จของธุรกิจได้   

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้อบรมนำความรู้ หลักการและเทคนิค ในการวางแผนปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแผน

  2. ผู้อบรมสามารถนำหลักการและเครื่องมือในการวางแผนไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

  3. ผู้อบรมนำความรู้และเทคนิคของการการวางแผนไปสู่แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง สู่ความสำเร็จของธุรกิจได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1.  เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

  2.  เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

  3.  เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

  4.  เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)  

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร การวางแผนปฏิบัติการเพื่อความสำเร็จ” (Action Plan for Success) 

   Session 1:     บริบทของการวางแผนปฏิบัติการ​

   Session 2:     กลยุทธ์การวางแผนปฏิบัติการสู่…….. ความสำเร็จ​

   Session 3     Work Shop # ฝึกวางแผนปฏิบัติ (Action Plan for Success)  

กลุ่มเป้าหมาย :           ผู้บริหาร / ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน     

จำนวนวันที่อบรม :        1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :       30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved