หลักสูตร

“การสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม”

 (Team Building)

 

    หลักการและเหตุผล การสร้างทีม การพัฒนาทีม สู่การทำงานเป็นทีม จึงมีความหมายมากกว่ากลุ่มคนที่มารวมกันเฉยๆ เพราะทีมงานจะรวมความถึง ความเป็นผู้นำกลุ่ม กระบวนการตัดสินใจของกลุ่ม การใช้ทรัพยากรของกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการผสมผสานสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานร่วมกัน เป้าหมายของการสร้างทีมงาน จึงเป็นการสร้างทีมงาน ที่มีการทำงานอย่างมีชีวิตชีวา แทนที่จะเป็นเหมือน เครื่องจักร และ มีการประสาน การทำงานของสมาชิกทุกคน ในทีมให้มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ดังนั้น การสร้างทีมงาน จึงมีความพยายามทำให้กลุ่มสามารถเรียนรู้ร่วมกันเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ในการทำงานให้ดีขึ้นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้ จะมีผลต่อการทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น ผู้บริหารงานที่จะประสบความสำเร็จ จำเป็นจะต้องหล่อหลอมทีมงานให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้จักหาวิธีจูงใจให้ทำงานด้วยความสมัครใจและเต็มใจ  

 

วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้  เข้าใจ ความหมายและความสำคัญของการสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม

 2. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจขั้นตอนการสร้างทีมงานจากการถอดบทเรียน พัฒนาการของทีมและการสร้างทีม

 3. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจปัจจัยสู่ความสำเร็จของการสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม ถอดบทเรียนการพัฒนาทีมงาน  (Team Building) “สี่มิติ” ของ (Stott and Walker)    

 4. เพื่อให้ผู้อบรมทราบกลยุทธ์การสร้างทีมตามแนวคิดของ (Bruce Tuckman) อย่างไรให้ประสบ

 ความสำเร็จ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

 1. ผู้อบรมนำความรู้ของการสร้างทีมและการทำงานเป็นทีมจากการถอดบทเรียน พัฒนาการของทีมและการสร้างทีมไปประยุกต์ใช้ได้

 2. ผู้อบรมสร้างปัจจัยสู่ความสำเร็จของการสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม ถอดบทเรียนการพัฒนาทีมงาน (Team Building) “สี่มิติ” ของ (Stott and Walker)   

 3. ผู้อบรมทราบกลยุทธ์การสร้างทีมตามแนวคิดของ (Bruce Tuckman) ไปปรับใช้ในองค์กรเพื่อสู่

ความสำเร็จ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

 4. เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)  

 

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร การสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม”

                 (Team Building)   

   Session 1:     ความหมายและความสำคัญของการสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม (Team Building)

​   Session 2:     ขั้นตอนการสร้างทีมงาน ถอดบทเรียน พัฒนาการของทีมและการสร้างทีม

   Session 3:     ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม ถอดบทเรียนการพัฒนาทีมงาน  

   Session 4:     กลยุทธ์การสร้างทีมงานตามแนวคิดของ (Bruce Tuckman) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย :           ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :        1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :        30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved