หลักสูตร

“การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน”

 (Logical Thinking Excellent Performance)

 

    หลักการและเหตุผล เครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดที่สำคัญ คือ การพัฒนาทักษะความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) เนื่องจากความคิดเชิงตรรกะเป็นพื้นฐานของแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นความเป็นเหตุและผลที่ต่อเนื่องกัน เน้นการให้ความสำคัญกับการเข้าใจของปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลเพื่อค้นหาแนวทางที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหา และการตระหนักถึงการจัดลำดับความสำคัญให้กับสิ่งที่มีผลลัพธ์สูงก่อน และการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ (Creative Thinking) ที่ไม่ยึดติดกับแนวคิดเดิมที่เคยชิน ทั้งหมดล้วนส่งผลให้การคิดแก้ปัญหาต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ หากองค์กรมีบุคลากรที่มีความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ สามารถทำให้การพัฒนาธุรกิจประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จในการบริหารงานนั้นล้วนแต่เป็นผลทางความคิดของมนุษย์ทั้งสิ้นในทุกยุคทุกสมัย การพัฒนาพนักงาน เพื่อทำให้สามารถที่จะเข้าใจโครงสร้างของการจัดการวิเคราะห์ของความคิดในการประมวลผลที่เป็นตรรกะ ก็จะทำให้สิ่งที่อยู่รอบตัวในการทำงานนั้น มีปัญหาน้อยลงหรือไม่มีปัญหาเลย อีกทั้งยังสามารถที่จะได้รับสิ่งใหม่ ๆ จากกระบวนการของการวิเคราะห์ที่ถูกกลั่นกรองมาจากความคิด ย่อมทำให้ธุรกิจของตนเองนั้น มีความโดดเด่นเหนือ หรือมีความก้าวหน้าที่เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างเห็นได้ชัด

 

วัตถุประสงค์   

  1.  เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักรู้และเห็นความสำคัญในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2.  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ

  3.  เพื่อให้ผู้อบรมทราบกระบวนการของความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้อบรมทราบถึงความสำคัญในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะในการทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

  2. ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะด้วยหลักเหตุและผลได้

  3. ผู้อบรมนำกระบวนการความคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

  2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

  3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

  4. เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)  

 

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน”

                 (Logical Thinking Excellent Performance)

   Session1:      Overview เรื่องของความคิด

​   Session2:      ที่มาและความสำคัญของการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ​

   Session3:      กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะและการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย :           ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :        1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :        30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved