หลักสูตร

“เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร”

 (Internal Communication Technical)

 

    หลักการและเหตุผล การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ ในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานต่อองค์กรในทางบวก เพราะนโยบายการบริหารงาน การจัดการขององค์กรเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้ การสื่อสารภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง สำหรับกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้ หากการสื่อสารภายในองค์กรชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบาย ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายจะต้องทำให้การสื่อสารระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างคลองตัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกิดความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย และประสบผลสำเร็จ

 

วัตถุประสงค์   

 1.  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจ ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์กร

 2.  เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะการสื่อสาร  ลดความคัดแย้ง สร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันในองค์กร  

 3.  เพื่อให้ผู้อบรมสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปประยุกต์ใช้จริงในการทำงาน

 4.  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบการสื่อสาร จุดประสงค์การสื่อสาร เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

 1. ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจ ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์กร

 2. ผู้อบรมสามารถนำ ทักษะการสื่อสารไปปรับใช้เพื่อลดความคัดแย้งและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันในองค์กรได้ 

 3. ผู้อบรมสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันในองค์กร

 4. ผู้อบรมสามารถนำรูปแบบการสื่อสารไปปรับใช้เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

 4. เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)  

หัวข้อการบรรยาย  "หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร”

                  (Internal Communication Technical)

   Session1:      ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร​

   Session2:      ทิศทางการสื่อสารในองค์กร​

   Session3:      เทคนิคการสื่อสารและการสร้างสัมพันธ์ในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย :            ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :        1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :        30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved