หลักสูตร

“จิตสำนึกรักและผูกพันองค์กร”

(Employee Engagement)

 

    หลักการและเหตุผล การทำธุรกิจในยุคแข่งขันที่ไร้พรมแดน แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ องค์กรที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับการสร้างความรักและความผูกพันของคนในองค์กรกับการทำงานอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง  การสร้างจิตสำนึกรักและผูกพันองค์กรภายใต้ความเป็นเจ้าของธุรกิจถือเป็นอีกแนวทางปฏิบัติพื้นฐานให้พนักงานเกิดความผูกพันกับการทำงานและอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงให้องค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์   

 1.  เพื่อให้ผู้อบรมทราบและเข้าใจบริบท บทบาทหน้าที่ การสร้างพลังความคิดบวกจิตสำนึกรักองค์กร

 2.  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรักในองค์กรที่ตนเองเป็นสมาชิกต่อการมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน

 3.  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างจิตสำนึกในตนเองและพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน

 4.  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับองค์กร

 5.  เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและพนักงานรักในองค์กร

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

 1. ผู้อบรมทราบความสำคัญบริบทของตนเองในการสร้างพลังความคิดบวกการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

 2. ผู้อบรมมีความรักในองค์กรที่ตนเองเป็นสมาชิกต่อการมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน

 3. ผู้อบรมสามารถสร้างจิตสำนึกในตนเองและพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน

 4. ผู้อบรมนำหลักการและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานสร้างให้พนักงานรักในองค์กรได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร จิตสำนึกรักและผูกพันองค์กร”

                  (Employee Engagement)

   Session1:      เราจะสร้างจิตสำนึกรักและผู้พันกับองค์กรอย่างไร???​

   Session2:      บริบทความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร???​

   Session3:      หลักการพัฒนาจิตสำนึกรักและผูกพันองค์กรแบบมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร​

   Session4:      บทบาทหน้าที่การสร้างจิตสำนึกรักและผูกพันองค์กร ​

   Session5:      คุณค่าของคนในองค์กรกับความรักและผูกพันองค์กร​

กลุ่มเป้าหมาย :          ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :       1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :       30  คน/รุ่น 

วิทยากร :               ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved