หลักสูตร

“เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (ภาคปฏิบัติ)

(Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing) (Practice)

 

    หลักการและเหตุผล  เมื่อองค์การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นไปตามความคาดหวัง  คือ การจัดทำแผนงาน/โครงการพร้อมกับแผนการดำเนินงานหรือที่นิยมเรียกกันว่า Action Plan อาจมีหลายคำถามว่าจะทำอย่างไรให้ Action Plan มีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีอีกหลายคำถามว่ามันคืออะไร ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความหมายของคำว่า Action Plan แต่...อยู่ที่ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนและใน Action Plan ควรมีอะไรบ้าง  มีคำกล่าวคำหนึ่งว่า "Plan your work, work you plan, your plan will work" แนวคิดนี้แม้ได้มีการวางแผนงาน/โครงการไว้อย่างดีแค่ไหน แต่ถ้าหากไม่ทำตามแผนที่วางไว้ แผนงานนั้นๆ ก็ไม่มีความหมายอะไร สิ่งนั้นก็คือ Action Plan หลายองค์การได้นำมาเชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือที่เรียกว่า Key Performance Indicator (KPI) เข้ามาใช้เพื่อวัดการทำงานตามแผนงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของพนักงาน แต่ก็พบว่าผลการปฏิบัติงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากตัวผู้ปฏิบัติไม่ได้มีการวางแผนงานอย่างชัดเจน จะต้องดำเนินกิจกรรม  เพื่อให้เป้าหมายงานสำเร็จ และรวมทั้งไม่มีการตรวจติดตามความคืบหน้าของแผนงาน เหล่านี้นับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ผู้บริหารและหัวหน้างานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

 

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดแผนงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายงาน

  2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถจัดทำแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำและปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้อบรมทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดแผนงาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายงานได้อย่างมี

  2. ผู้อบรมสามารถจัดทำแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำและปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    

รูปแบบการฝึกอบรม

  1.  เน้นการเรียนรู้แบบเน้นการเรียนรู้แบบระดมสมอง (Brainstorming)

  2.  เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity) 

  3.  เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace  learning)  ฝึกปฏิบัติ

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (ภาคปฏิบัติ)

                  (Effective Action Plan, Key Performance Indicator and Target Writing) (Practice)

   Module 1:     เทคนิคการเขียนแผนงาน (Effective Action Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ​

   Module 2:     ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan)​

   Module 3:     ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงาน (Action Plan)

​   Module 4:     ฝึกปฏิบัติ  (Practice)​

   Module1:      ทบทวนการกำหนดตัวชี้วัด KPIs. และเป้าหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ​

   Module 2:     ขั้นตอนการกำหนด KPIs (Key Performance indicators)​

   Module 3:     ฝึกปฏิบัติ (Practice)

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved