เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน "KPIs"

(Key Performance Indicators)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

ความเข้าใจหลักการ KPI

- เทคนิคการจัดทำตัวชี้วัดผลงาน KPIs

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน "KPIs"

(Key Perfomance Indicators)

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

       หลักการและเหตุผล การบริหารงานที่ดีนั้น จำเป็นต้องวัดผลสำเร็จของงาน โดยการเปรียบเทียบผลงานกับค่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จหรือที่เราเรียกว่า KPI (Key Performance Indicator หรือ Key Performance Index) หลักการที่สำคัญ กล่าวคือ การกำหนดดัชนีชี้วัดอย่างไร จึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่ากับองค์การ หน่วยงาน และบุคคล ดังนั้น การกำหนดตัวชี้วัดที่ดีมีผลต่อการวางแผนการปฏิบัติและการติดตามงานถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการชี้วัดความสำเร็จของงาน ทั้งนี้ หลายองค์การยังคงมีปัญหาในการกำหนดดัชนีชี้วัด KPI ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การ หน่วยงาน และบุคคลที่ยังไม่ค่อยรัดกุมหรือสอดคล้อง หรือเพิ่มมูลค่าได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การหน่วยงาน และบุคคล อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ หลักการกำหนดดัชนีชี้วัดหลักของ องค์การ หน่วยงาน บุคคล และส่งเสริมเป้าหมายและความสำเร็จขององค์การ
     2. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการ KPI (Key Success Indicators) และกำหนดมาตรฐานผลงานที่มีมูลค่าเพิ่มที่ส่งเสริมความส าเร็จของหน่วยงานและทีมงานที่เกี่ยวข้อง (Cross functional Team)
     3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถกำหนด KPI จากงานที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมและได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

     1. ผู้อบรมเข้าใจหลักการกำหนดดัชนีชี้วัดหลักของหน่วยงานที่มีมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเป้าหมายและความสำเร็จขององค์การ

     2. ผู้อบรมมีความเข้าใจหลักการ KPI (Key Success Indicators) สามารถกำหนดมาตรฐานผลงานที่มีมูลค่าเพิ่มที่ส่งเสริมความสำเร็จของหน่วยงานและทีมงานที่เกี่ยวข้อง (Cross functional Team) ได้

     3. ผู้อบรมสามารถกำหนด KPI หน่วยงานและเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

      1. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques

      2. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม 

      3. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace learning) ฝึกปฏิบัติ

      4. เน้นการเรียนรู้แบบ Small Group (การกำหนดดัชนีชี้วัด KPI ตามหลัก S-M-A-R-T)

เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัด

ผลสำเร็จของงาน "KPIs"

(Key Perfomance Indicators)

KPI คือ เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน หรือ ประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์การซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของผลงาน KPI ย่อมาจาก 

   1. Key - จุดหลัก หัวข้อหลัก หรือ เป้าหมายหลักของ ทีม 

   2. Performance - ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ ความ สามารถของคนที่อยู่ในทีม

   3. Indicator - ตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัด หรือวัดกันที่ เวลาในการทำงาน ผลงาน เป็นต้น

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1: ความสำคัญของการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของงาน

       ภาพรวมของการวางแผน (Corporate Planning)
       การกำหนด KPI ที่มีValue added คืออะไร
       ทบทวนเป้าหมายขององค์กร
       แนวคิดของระบบบริหารงานตามเป้าหมาย

Lesson 2: ขั้นตอนการกำหนด KPIs

       นโยบายหลักขององค์การ
       แนวคิดการกำหนดดัชนีชี้วัด KPI องค์การหน่วยงาน      ตำแหน่งงาน
       บทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงาน (Role Profile)
       ประเภทของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

Lesson 3: เทคนิคการจัดทำตัวชี้วัดผลงาน (KPIs: Key Performance indicators)

        เทคนิคการจัดทำตัวชี้วัดผลงาน (KPIs: Key Performance indicators)
        ความหมายและความสำคัญของ KPIs.
        ประโยชน์ของการจัดทำตัวชี้วัด KPIs.
        6 ขั้นตอนการกำหนด KPI ของตำแหน่งงาน
        การสร้าง KPI ที่สะท้อนความสำเร็จขององค์กร
        การสร้าง KPI ที่สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ
        การสร้าง KPI ที่ส่งเสริมกระบวนการทำงาน
        การติดตามผลตัวชี้วัดผลงาน

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • ผู้บริหาร/ ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน/ พนักงาน/ เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ 

  • หลายองค์การยังคงมีปัญหาในการกำหนดดัชนีชี้วัด KPI ให้
    สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การ หน่วยงาน และบุคคล

  • การกำหนดดัชนีชี้วัดหลักของ องค์การ หน่วยงาน บุคคล และส่งเสริมเป้าหมาย

  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ KPI

  • กำหนด KPI หน่วยงานและเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved