หลักสูตร

“กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร”

(Strategic Human Resources Development)

 

     หลักการและเหตุผล  กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานขององค์การ  ซึ่งความสำเร็จขององค์การที่เกิดจากการพัฒนา การเรียนรู้ การใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องในการสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้น  และสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ขององค์การ  เพื่อนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ซึ่งกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นกลไกสนับสนุนให้บุคลากรขับเคลื่อนผลการปฏิบัติการขององค์การ  โดยการออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรถึงกลยุทธ์ขององค์การ พันธกิจและเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น การออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรต้องเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การและสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน  เพื่อให้เกิดการสนับสนุนต่อกลยุทธ์ขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานขององค์การ โดยกลยุทธ์จำเป็นต้องตระหนักว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญ ตระหนักถึงคุณค่าของมนุษย์ และความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณค่ารองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างผลผลิตให้กับองค์การได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงหลักการ ขั้นตอนและวิธีการจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบ

  2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวคิด หลักการการพัฒนาทุนมนุษย์ และองค์ประกอบ การจัดทำกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะยาวและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม

  3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร

  4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถประเมินผลความสำเร็จตามกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ     

  1. ผู้อบรมมีความรู้หลักการ ขั้นตอนและวิธีการจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบ

  2. ผู้อบรมนำแนวคิด หลักการการพัฒนาทุนมนุษย์ และองค์ประกอบ การจัดทำกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะยาวและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม

   3. ผู้อบรมสามารถนำเครื่องมือไปในใช้ในการกำหนดกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรได้

   4. ผู้อบรมสามารถประเมินผลความสำเร็จตามกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม   

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

  2. เน้นการเรียนรู้จาก Case Study (กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง)

  3. Workshop ลงมือปฏิบัติ (จัดทำกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร)

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาบุคลาการ”

                 (Strategic Human Resources Development)

   Chapter 1:    แนวคิด หลักการการพัฒนาทุนมนุษย์ และองค์ประกอบ แผนพัฒนาบุคลากร  

   Chapter 2:    เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร

   Chapter 3:    การกำหนดกลยุทธ์แผนพัฒนาบุคลากรสู่การทำ (HRD Strategy Map)

   Chapter 4:    การประเมินผลความสำเร็จตามกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร  

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ   

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved