หลักสูตร

“การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”

(Creative Thinking for Success)

 

     หลักการและเหตุผล ในยุคที่การแข่งขันสูงขึ้นและกำลังก้าวเข้าสู่การแข่งขันเชิง “ความคิด” การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นทิศทางใหม่ที่หลายองค์การให้ความสนใจโดยมีจุดเน้นที่เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) หรือ เศรษฐกิจที่เน้นความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based economy) เป็นการสร้างสิ่งแปลกใหม่ที่สามารถเพิ่มคุณค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน  “ความคิดสร้างสรรค์” ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญช่วยพัฒนาองค์การถือเป็นความท้าทายที่บุคลากรต้องปรับตัวและพร้อมกับแข่งขัน  ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ของบุคลากรในองค์การสามารถต่อยอดและขับเคลื่อนให้องค์การสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์    

  1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์การ

  2. เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งใหม่ที่เพิ่มคุณค่าสูงขึ้น

  3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีการคิดสร้างสรรค์และการสร้างแรงบันดาลและนำไปประยุกต์ใช้ให้สามารถเพิ่มคุณค่าและขีดความสามารถของตนเองและองค์การได้

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ     

  1. ผู้อบรมนำหลักการกระบวนการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สร้างความสำเร็จให้องค์กร

  2. ผู้อบรมสามารถพัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งใหม่ที่สามารถเพิ่มคุณค่า

  3. ผู้อบรมนำความคิดสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้สามารถเพิ่มคุณค่างานและขีดความสามารถของตนเองและองค์การได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. Ice Breaking : เพื่อกระตุ้นแนวคิดเชิงบวก

  2. Let everyone participate : ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 

  3. Simulation Scenario : ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจเพื่อความคิดสร้างสรรค์

  4. Role Play : สร้างแรงกระตุ้นทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถออกแบบความคิดสร้างสรรค์

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”

                  (Creative Thinking for Success)

   Module 1:     นิยามและความหมายของความ “คิดสร้างสรรค์”  ​

   Module 2:     การพัฒนาความ “คิดสร้างสรรค์”    ​

   Module 3:     “คิดสร้างสรรค์” มุ่งสู่ความสำเร็จ​

   Module 4:     จุดประกายความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างแรงบันดาลใจ

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved