การบริหารความขัดแย้ง

(Conflict management)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ความขัดแย้ง คืออะไร และปัจจัยบ่งชี้ความขัดแย้ง?

- การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สิทธ?

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

 การบริหารความขัดแย้ง (Conflict management) 

        หลักการและเหตุผล  “ความขัดแย้ง”  ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์การ ซึ่งความขัดแย้งมีสาเหตุเกิดขึ้นได้มากมาย ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นย่อมมีทั้งประโยชน์และโทษ ดังนั้น จึงต้องเรียนรู้ที่จะบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ ทั้งนี้ จำเป็นต้องบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจะต้องมีความเข้าใจ ทักษะ และการนำเทคนิคในการแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับความขัดแย้ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขององค์กรต่อไป

      วัตถุประสงค์

             1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งและเข้าใจใน “ความขัดแย้ง”  

             2) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้องและเตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้ง

             3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางในการแก้ปัญหาหรือลดความขัดแย้ง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง.jpg
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 

        1) ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งและเข้าใจใน “ความขัดแย้ง” 

        2) ผู้อบรมมีทักษะและการสื่อสาร การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้องและเตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้ง

        3) ผู้อบรมสามารนำความรู้ แนวทางในการแก้ปัญหาหรือลดความขัดแย้งที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

รูปแบบการฝึกอบรม

       1) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้เกิดการรับรู้แบบทุกคนมีส่วนร่วม 

       2) เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist  เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่  

       3) เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  Participatory Techniques.

       4) Work shop. สร้างสถานการณ์… กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเกิดทักษะการรับรู้

writing.png

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง

      ความขัดแย้ง คืออะไร
      ประเภทความขัดแย้ง <ระหว่างบุคคล/ทีม/ระหว่างทีม>
      สาเหตุของความขัดแย้ง
      ปัจจัยบ่งชี้ความขัดแย้ง

      ผลของความขัดแย้ง