การบริหารความขัดแย้ง

(Conflict management)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ความขัดแย้ง คืออะไร และปัจจัยบ่งชี้ความขัดแย้ง?

- การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สิทธ?

รายละเอียดหลักสูตร

 การบริหารความขัดแย้ง (Conflict management) 

        หลักการและเหตุผล  “ความขัดแย้ง”  ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์การ ซึ่งความขัดแย้งมีสาเหตุเกิดขึ้นได้มากมาย ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นย่อมมีทั้งประโยชน์และโทษ ดังนั้น จึงต้องเรียนรู้ที่จะบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ ทั้งนี้ จำเป็นต้องบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจะต้องมีความเข้าใจ ทักษะ และการนำเทคนิคในการแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับความขัดแย้ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขององค์กรต่อไป

      วัตถุประสงค์

             1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งและเข้าใจใน “ความขัดแย้ง”  

             2) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้องและเตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้ง

             3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางในการแก้ปัญหาหรือลดความขัดแย้ง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 

        1) ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งและเข้าใจใน “ความขัดแย้ง” 

        2) ผู้อบรมมีทักษะและการสื่อสาร การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้องและเตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้ง

        3) ผู้อบรมสามารนำความรู้ แนวทางในการแก้ปัญหาหรือลดความขัดแย้งที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

รูปแบบการฝึกอบรม

       1) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้เกิดการรับรู้แบบทุกคนมีส่วนร่วม 

       2) เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist  เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่  

       3) เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  Participatory Techniques.

       4) Work shop. สร้างสถานการณ์… กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเกิดทักษะการรับรู้

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง

      ความขัดแย้ง คืออะไร
      ประเภทความขัดแย้ง <ระหว่างบุคคล/ทีม/ระหว่างทีม>
      สาเหตุของความขัดแย้ง
      ปัจจัยบ่งชี้ความขัดแย้ง

      ผลของความขัดแย้ง

Module 2: กระบวนการจัดการกับความขัดแย้ง

      การวิเคราะห์องค์ประกอบของความขัดแย้ง
      เครื่องมือในการระบุและวิเคราะห์ความขัดแย้ง
      ขั้นตอนการจัดการกับความขัดแย้ง

Module 3: เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง

      ปัจจัยพิจารณาทางเลือกสไตล์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของความขัดแย้ง
      การจัดการความขัดแย้ง กับ WIN-WIN Solution
      การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้อำนาจ (Power Contest)
      การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สิทธิ (Rights Contest)
      การแก้ไขปัญหาด้วยการประสานประโยชน์

Module 5: ทักษะการบริหารความขัดแย้ง

      ทักษะการสื่อสาร
      ทักษะการไกล่เกลี่ย
      ทักษะการเจรจาต่อรอง

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน /เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  • ความขัดแย้งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร การเจรจาต่อรอง

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความขัดแย้ง คืออะไร และปัจจัยบ่งชี้ความขัดแย้ง?

  • การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สิทธ?

  • การสื่อสาร การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

  • การแก้ปัญหาหรือลดความขัดแย้งที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

8 กรฎาคม 2562

2

2,500

2,375

6 ธันวาคม 2562

3

2,500

2,375

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved