รายละเอียดหลักสูตร

 การบริหารความขัดแย้ง (Conflict management) 

        หลักการและเหตุผล  “ความขัดแย้ง”  ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์การ ซึ่งความขัดแย้งมีสาเหตุเกิดขึ้นได้มากมาย ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นย่อมมีทั้งประโยชน์และโทษ ดังนั้น จึงต้องเรียนรู้ที่จะบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ ทั้งนี้ จำเป็นต้องบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจะต้องมีความเข้าใจ ทักษะ และการนำเทคนิคในการแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับความขัดแย้ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขององค์กรต่อไป

      วัตถุประสงค์

             1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งและเข้าใจใน “ความขัดแย้ง”  

             2) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้องและเตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้ง

             3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางในการแก้ปัญหาหรือลดความขัดแย้ง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 

        1) ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งและเข้าใจใน “ความขัดแย้ง” 

        2) ผู้อบรมมีทักษะและการสื่อสาร การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้องและเตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้ง

        3) ผู้อบรมสามารนำความรู้ แนวทางในการแก้ปัญหาหรือลดความขัดแย้งที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

รูปแบบการฝึกอบรม

       1) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้เกิดการรับรู้แบบทุกคนมีส่วนร่วม 

       2) เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist  เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่  

       3) เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  Participatory Techniques.

       4) Work shop. สร้างสถานการณ์… กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเกิดทักษะการรับรู้

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง

      ความขัดแย้ง คืออะไร
      ประเภทความขัดแย้ง <ระหว่างบุคคล/ทีม/ระหว่างทีม>
      สาเหตุของความขัดแย้ง
      ปัจจัยบ่งชี้ความขัดแย้ง

      ผลของความขัดแย้ง

Module 2: กระบวนการจัดการกับความขัดแย้ง

      การวิเคราะห์องค์ประกอบของความขัดแย้ง
      เครื่องมือในการระบุและวิเคราะห์ความขัดแย้ง
      ขั้นตอนการจัดการกับความขัดแย้ง

Module 3: เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง

      ปัจจัยพิจารณาทางเลือกสไตล์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของความขัดแย้ง
      การจัดการความขัดแย้ง กับ WIN-WIN Solution
      การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้อำนาจ (Power Contest)
      การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สิทธิ (Rights Contest)
      การแก้ไขปัญหาด้วยการประสานประโยชน์

Module 5: ทักษะการบริหารความขัดแย้ง

      ทักษะการสื่อสาร
      ทักษะการไกล่เกลี่ย
      ทักษะการเจรจาต่อรอง

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน /เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  • ความขัดแย้งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กร การเจรจาต่อรอง

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความขัดแย้ง คืออะไร และปัจจัยบ่งชี้ความขัดแย้ง?

  • การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สิทธ?

  • การสื่อสาร การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

  • การแก้ปัญหาหรือลดความขัดแย้งที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

8 กรฎาคม 2562

2

2,500

2,375

6 ธันวาคม 2562

3

2,500

2,375

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved