หลักสูตร

“เทคนิคการจัดทำแผนฉุกเฉิน สำหรับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์”

 (Contingency plan for Human Resource Management)

 

     หลักการและเหตุผล  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โลกที่ไร้พรมแดน เศรษฐกิจผกผัน รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส ความต้องการด้านแรงงานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สถานการณ์การจ้างแรงงานไม่นิ่ง ความต้องการลงทุนของนักธุรกิจ พนักงานประท้วงหยุดงาน การขาดแคลนอัตรากำลังคนด้านการผลิต ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการด้านใดด้ายหนึ่ง ขาดแรงงานที่ไม่มีทักษะการทำงาน วัฒนธรรมการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย สถานการณ์เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ สิ่งหนึ่งที่นักทรัพยากรมนุษย์มักพบกับคำถามบ่อยๆ คือ “นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีการจัดทำแผนฉุกเฉิน” เพื่อรองรับสถานการณ์เหล่านี้บ้างไหม? หรือเรียกทับศัพท์ว่า HR. Contingency Plan เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการต่อและลุล่วงไปได้  ซึ่งแนวโน้มอาจมีปัญหาและพบกับความเสียหายอย่างมากมายตามมา เพราะหากไม่ทำเต็มรูปแบบและทำความเข้าใจหรือหากไม่ทำอะไรเลยย่อมพบกับความเสี่ยงอย่างมากในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต หากต้องการให้เกิดความรอบครอบอาจกำหนดแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

วัตถุประสงค์   

  1.  เพื่อให้ผู้อบรมมทราบ ความสำคัญของการจัดทำแผนฉุกเฉินและการวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้

  2.  เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้เป็นแนวทางการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดการณ์ได้

  3.  เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญ กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนได้

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้อบรมมีความรู้และทราบความสำคัญของการจัดทำแผนฉุกเฉินและการวิเคราะห์และประเมินความรุนแรง ของเหตุการณ์ต่างๆ ได้

  2. ผู้อบรมสามารถนำความรู้เป็นแนวทางการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดการณ์ได้

  3. ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญ กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนได้และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

  2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

  3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

  4. เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)  

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนฉุกเฉิน สำหรับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์”

                  (Contingency plan for Human Resource Management)

   Module 1:     การวิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์

   Module 2:     แนวทางการป้องกันและเตรียมการเบื้องต้น

   Module 3:     เทคนิคการจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

   Module 4:     การจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดองค์กรและกำหนดผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

   Module 5:     การกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ฉุกเฉิน

   Module 6:     กระบวนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน

   Module 7:     การติดตามและรายงานผลตามสถานการณ์ฉุกเฉิน 

   Module 8:     ตัวอย่างการจัดทำแผน (Contingency plan for Human Resource Management)

กลุ่มเป้าหมาย :          ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :       1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :      30  คน/รุ่น 

วิทยากร :              ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved