การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สำหรับหัวหน้างาน

Planning Strategy for Supervisor

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การวางแผนให้องค์กร เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ สำหรับการแข่งขันปัจจุบัน

การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง SWOT Analysis เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สำหรับหัวหน้างาน

(Planning Strategy for Supervisor)

        หลักการและเหตุผล  สภาพการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจ แต่ละองค์กรมีการแข่งขันกันสูงมาก สภาพของการวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร (Strategic Planing for Manager) ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หรือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (อุปสรรค) หรือการวิเคราะห์  SWOT Analysis รวมทั้งการกำหนดแผนให้สอดคล้องกับทิศทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ รวมทั้งปัจจัยและกรอบระยะเวลาที่ต้องการเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อประกอบการวาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เป้าหมาย ความสำเร็จของแต่ละองค์กรตามที่ได้ตั้งไว้

 

        วัตถุประสงค์

           1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กรให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน