หลักสูตร

“พัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก”

(Development work by Positive thinking)

 

     หลักการและเหตุผล   การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวกสามารถช่วยให้เกิด ความคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จ  พัฒนาทักษะในการสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพมากพอที่จะทำงานออกมาให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ อันจะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างแข็งแกร่งและต่อสู้กับคู่แข่งในภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์    

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาตนเองสู่การคิดเชิงบวก

 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวางแผนในการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก

 3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคิดเชิงบวก

 4. เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักในความสำคัญในการพัฒนากระบวนการคิดเชิงบวกสู่พัฒนาศักยภาพในการทำงาน

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ     

 1. ผู้อบรมนำความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาตนเองสู่การคิดเชิงบวก

 2. ผู้อบรมสามารถวางแผนในการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก

 3. ผู้อบรมสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคิดเชิงบวก

 4. ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนากระบวนการคิดเชิงบวกสู่พัฒนาศักยภาพในการทำงาน

  

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. Ice Breaking : เพื่อกระตุ้นแนวคิดเชิงบวก

 2. Let everyone participate : ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นความคิดเชิงบวก 

 3. Simulation Scenario : ทำให้เกิดความคิดเชิงบวกจากแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จของงาน

 4. Role Play : สร้างแรงกระตุ้นทำให้เกิดความคิดเชิงบวกและสามารถออกแบบความคิดสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพการทำงาน

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก”

                  (Development work by positive thinking)

   Module 1:     นิยามและความหมายของความ “Positive thinking”  ​

   Module 2:     การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking) และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

กลุ่มเป้าหมาย :                  ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :               1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :              30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                      ผู้ทรงคุณวุฒิ

      เดือน                 วันที่ อบรม                                สถานที่                           บุคคลทั่วไป            สมาชิก             Download

พฤศจิกายน

8 พฤศจิกายน 2561

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

2,500

2,375

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved