หลักสูตร

“บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์กับ Business Partner (HRBP)”  

(HR Business Partner (HRBP)

 

    หลักการและเหตุผล  ในการประกอบธุรกิจยุคปัจจุบัน อาจไม่ได้เน้นเพียงแค่การแข่งขันทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่กลับต้องบริหารทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารหรือนักธุรกิจ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  วิธีการที่ดีที่สุดคือนักทรัพยากรมนุษย์เข้าใจและสนับสนุนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ สร้างโอกาสในการแข่งขัน ให้ผลประกอบการทางธุรกิจมีผลกำไรสูงสุด โดยที่นักทรัพยากรมนุษย์เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายของธุรกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนสมรรถนะ และสนับสนุนธุรกิจ เพราะบางบริบทนักทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องทำหน้าที่เป็นนักธุรกิจควบคู่ไปด้วยถูกเรียกว่า HRBP หรือ HR Business Partner

 

วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวคิดและความสำคัญของการเป็นนักทรัพยากรมนุษย์และนักธุรกิจ

 3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบเครื่องมือนักทรัพยากรมนุษย์เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ( Business Partner)  

 4. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับธุรกิจการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน  

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

 1. ผู้อบรมทราบและเข้าใจความสำคัญบทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 2. ผู้อบรมทราบแนวคิดและความสำคัญของการเป็นนักทรัพยากรมนุษย์และนักธุรกิจ

 3. ผู้อบรมสามารถนำเครื่องมือนักทรัพยากรมนุษย์เป็นหุ้นส่วน (Business Partner) 

 4. ผู้อบรมสามารถนำแนวทางการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับธุรกิจขับเคลื่อนผลประกอบการสู่ความยั่งยืน 

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์กับ Business Partner (HRBP)”

                  (HR Business Partner (HRBP)  

   Module 1:     แนวคิด HR Business Partner HRBP คืออะไร

   Module 2:     ทำอย่างไร?  นักทรัพยากรมนุษย์เข้าใจและสนับสนุนธุรกิจ (Business Orientation) ​

   Module 3:     ทำอย่างไร? นักทรัพยากรมนุษย์จึงมีศักยภาพเป็นคู่คิดกับธุรกิจได้​

   Module 4:     นักทรัพยากรมนุษย์ จะทำตามความต้องการของธุรกิจอย่างไร ภายใต้หลักการที่ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย :          ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :       1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :      30  คน/รุ่น 

วิทยากร :              ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved