เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมร่วมกันของ GEN. XYC

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- แนวคิดการทำงาน Work Smart เพื่อสร้างผลงำนได้อย่างมีประสิทธิผล

- วางแผนการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมร่วมกันของ GEN. XYC

      หลักการและเหตุผล การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบ ต่อความเป็นอยู่ของบุคลากร และต่อพัฒนาการขององค์การในอนาคต ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขัน ซึ่งภายนอกองค์การแล้วยังมีปัจจัยภายในและขอบข่ายความสัมพันธ์ขององค์การที่เป็น การพลวัต ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย ได้แก่ การตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน การจัดการ ทรัพยากรและมนุษย์

 

      วัตถุประสงค์

             1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบและเข้าใจลักษณะและความแตกต่างของคนแต่ละ Generation

             2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวคิดและความสำคัญของแต่ละ Generation

             3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบเครื่องมือในการบริหารคนให้เกิดประสิทธิภาพและประทับใจสูงสุด

             4. เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจในความแตกต่างของกลุ่ม Generation และความต้องการของแต่ละกลุ่ม 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

 1. ผู้อบรมทราบและเข้าใจความสำคัญคุณลักษณะและความแตกต่างของคนแต่ละ Generation

 2. ผู้อบรมสามารถนำเครื่องมือในการบริหารคนให้เกิดประสิทธิภาพและประทับใจสูงสุด

 3. ผู้อบรมสามารถเข้าใจในความแตกต่างและความต้องการของแต่ละกลุ่มด้านของบุคลิกภาพ ความต้องการให้องค์การสามารถวางแผน ออกแบบ หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มีความเหมาะสมของกลุ่ม  Generation ได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: บริบทของ Generation บนความเหมือนบนความแตกต่าง

       แนวคิดและความสำคัญของแต่ละ Generation X , Y
       การวิเคราะห์กลุ่ม Generation มีความเหมือนและความแตกต่างกัน
       เจาะลึก Generation X , Y
       คุณลักษณะและพฤติกรรมของ Generation X , Y

Module 2: เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารคนอย่างไรให้ประทับใจ Gen X,Y
       การคิดบวก (Positive thinking)
       ทฤษฎี Generation , ทฤษฏี Personality Five
       ทฤษฏี การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
       ทฤษฏี ความต้องการลำดับขั้น (Maslow’s Hierarchy of needs)

 

Module 3: การบริหารคนตาม Trend แบบไหนที่จะร้อยดวงใจคน Gen X,Y

        Trend ใหม่ที่ สภาพการจ้างงานมีทางเลือกที่หลากหลาย
        Trend ใหม่ที่คนทำงานรุ่นใหม่ก้าวเป็นผู้นำองค์การชนิดเร่งโตแบบก้าวกระโดด
        Trend ใหม่ที่การบริหาร การพัฒนาและการใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กรที่ “วัดผลงาน”
        Trend ใหม่ของคนทำงาน Gen X, Y

Module 4: เทคนิคการวิเคราะห์คนแต่ละ Generation กับการบริหารคนให้ได้ใจคน

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • ผู้บริหาร/ ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน/ พนักงาน/ เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ 

 • บุคลากร และต่อพัฒนาการขององค์การในอนาคต ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

 • การบริหารคนให้เกิดประสิทธิภาพและประทับใจสูงสุด

 • ความแตกต่างและความต้องการของแต่ละกลุ่มด้านของบุคลิกภาพ

 • ความแตกต่างของคนแต่ละ Generation

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

16 สิงหาคม 2562

2

4,500

4,275

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved