หลักสูตร

“การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ Line Manager”

(HR for Non HR.  For Line manager)  

 

    หลักการและเหตุผล   การบริหารทรัพยากรมนุษย์นับวันทวีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรมากขึ้น แต่ละองค์กรพยายามหาวิธีการ ระบบงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อที่จะเป็นระบบที่สร้างพลังในการดึงดูด เก็บรักษา และจูงใจให้พนักงานทำงานกับองค์กร สร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องแต่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนั้น จะต้องอาศัยผู้จัดการสายงานต่างๆ ในองค์กรมาช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฝ่ายงานของตนเอง เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็ม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้จัดการสายงาน หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า HR for Line Manager หรือบางแห่งเรียกว่า HR for Non HR ดังนั้น การดูแล การรักษา และจูงใจ ถือเป็นหัวใจสำคัญ ของผู้จัดการสายงานต่างๆ  

 

วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงความสำคัญ ทักษะ ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นหน้าที่โดยตรงของ Line Manager

 2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ บทบาทที่แตกต่างกันระหว่าง Line Manager และ HR Manager

 3. เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะ แนวทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Corporate Goal Alignment)

 4. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับ Line Manager และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

 1. ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นหน้าที่โดยตรงของ

Line Manager

 1. ผู้อบรมมีทักษะ ความรู้ บทบาทที่แตกต่างกันระหว่าง Line Manager และ HR Manager

 2. ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรได้ (Corporate Goal Alignment)

 3. ผู้อบรมสามารถบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับ Line Manager และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

 2. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

 3. เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)  

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ Line Manager”

                  (HR for Non HR.  For Line Manager) 

   Session 1:     ทำไม Line Manager ต้องเรียนรู้งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์​

   Session 2:     Line Manager กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRM.

​   Session 3:     Line Manager กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD.   

กลุ่มเป้าหมาย :          ผู้บริหาร / ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน     

จำนวนวันที่อบรม :       1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :       30  คน/รุ่น 

วิทยากร :               ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved