“การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่ง หัวหน้างาน” เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับหัวหน้างานใหม่ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้ง โดยการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์และสร้างความมั่นใจในการกำกับดูแลงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงที่จะเติบโตในสายบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อองค์กรที่ทำหน้าที่ในการประสานนโยบายจากผู้บริหาร ถ่ายทอดไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย “หัวหน้างาน” จึงต้องมีความรู้ ทักษะ บทบาทหน้าที่ ของตนเองสู่การบังคับบัญชาให้เกิดผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะที่ดีเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชา
และเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของฝ่ายบริหาร / องค์กร

    วีดีโอตัวอย่างการสอน

รูปแบบการฝึกอบรม

เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1 : ปฐมบทเรื่อง บทบาทสำหรับหัวหน้างาน

 1. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน     

 2. บทบาทของหัวหน้างาน “Head-Hand-Heart”       

 3. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในองค์กร

Lesson 2 : ความสำคัญของหัวหน้างานต่อองค์กร

 1. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

 2. ภาวะผู้นำ (Leadership) ของหัวหน้างาน

 3. หัวหน้างานแบบไหนที่ถูกใจลูกน้อง

 4. การกำหนดเป้าหมายและวางแผนงาน

 5. การวิเคราะห์เจาะลึกพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชา

 6. กระบวนการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

Lesson 3 : วิธีการพัฒนาทักษะความสามารถการ

 1. การพัฒนาความเป็น “ผู้นำ” ที่ผู้บริหารและลูกน้องคาดหวัง     

 2. การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการผสมผสานความสำเร็จ

 3. การพัฒนาทักษะการจูงใจและจิตวิทยาโน้มน้าวใจลูกน้อง

 4. การพัฒนาทักษะการสอนงาน และการเป็นที่ปรึกษาที่ดี

Lesson 4 : ทักษะจำเป็นในการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

1. การสื่อสาร (Communication)

2. การมีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinking)

3. การพัฒนาคนและทีมงาน 

4. การมอบหมายงานและติดตามงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. การพัฒนาทักษะความสามารถการบริหารสำหรับหัวหน้างานที่มุ่งความสำเร็จในองค์กร

 2. การบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน เช่น การสื่อสาร ในองค์กร การมอบหมายงานและติดตามงาน เป็นต้น

 3. บทบาทสำหรับการเป็นหัวหน้างาน
   

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 6 มีนาคม 2563 (รุ่น 2)

 • 5 พฤษภาคม 2563 (รุ่น 3)

 • 9 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 4)

 • 4 กันยายน 2563 (รุ่น 5)

 • 3 ธันวาคม 2563 (รุ่น 6)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญตำแหน่งหัวหน้างานสู่ความสำเร็จของทีมงาน

และองค์กร
       2) เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
       3) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน อย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นหัวหน้างานในระดับสูงต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       1) ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้
       2) ผู้อบรมสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการบริหารงานให้มีประสิทธิผล
       3) ผู้อบรมสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน อย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นหัวหน้างานในระดับสูงต่อไป

      1) เน้นการเรียนรู้แบบ face-to-face ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
      2) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์
      3) เน้นเรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์ Experiential Techniques.

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎีและฝึกทักษะการเป็นหัวหน้างาน ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์อภิชาติ ปริยานนท์

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านงานบริหารงานบุคคล, ด้านกฎหมาย, ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การเตรียมความพร้อม

สู่การเป็น "หัวหน้างาน"

(Prepare for Supervisor)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved