“การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่ง หัวหน้างาน” เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับหัวหน้างานใหม่ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้ง โดยการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์และสร้างความมั่นใจในการกำกับดูแลงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงที่จะเติบโตในสายบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อองค์กรที่ทำหน้าที่ในการประสานนโยบายจากผู้บริหาร ถ่ายทอดไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย “หัวหน้างาน” จึงต้องมีความรู้ ทักษะ บทบาทหน้าที่ ของตนเองสู่การบังคับบัญชาให้เกิดผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะที่ดีเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชา
และเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของฝ่ายบริหาร / องค์กร

    วีดีโอตัวอย่างการสอน

รูปแบบการฝึกอบรม

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญตำแหน่งหัวหน้างานสู่ความสำเร็จของทีมงาน

และองค์กร
       2) เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
       3) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน อย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นหัวหน้างานในระดับสูงต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       1) ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้
       2) ผู้อบรมสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการบริหารงานให้มีประสิทธิผล
       3) ผู้อบรมสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน อย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นหัวหน้างานในระดับสูงต่อไป

      1) เน้นการเรียนรู้แบบ face-to-face ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
      2) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์
      3) เน้นเรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์ Experiential Techniques.

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved