การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (ระดับ 1-2)

Skill Development Superisor for level 1-2

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

หัวหน้างาน / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

- การวางแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุมติดตามงาน
 

รายละเอียดหลักสูตร

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (ระดับ 1-2)

(Skill Development Supervisor for level 1-2)

วันที่ 00-00- 2562 | (รุ่นที่ 1) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

       หลักการและเหตุผล  “หัวหน้างานระดับต้น” เปรียบเสมือนการก้าวสู่ความสำเร็จในการทำงานขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น เพราะการเป็นหัวหน้างานจะต้องทำงานและใช้ความรู้บวกกับประสบการณ์อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ตำแหน่งหัวหน้างานยังมีตัวแปรสำคัญคือลูกน้อง ซึ่งประกอบไปด้วยคนหลากหลายรูปแบบการทำงานจะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องในบางครั้งการทำงานร่วมกันอาจจะประสบปัญหาเนื่องจากไม่เข้าใจซึ่งกันเคล็ดลับสำคัญในการเป็นหัวหน้างานเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนการเป็นหัวหน้างานต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความรู้ความชำนาญ เทคนิคการปฏิบัติงาน  แต่หากยังต้องพัฒนาทักษะในการจัดการ การวินิจฉัย การตัดสินใจ การวางแผน มอบหมาย  ควบคุม การติดตาม  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และการจูงใจ รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การลงโทษและการให้รางวัล ตลอดจน การสอนงาน ดังนั้น หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ เรียนรู้ ความสามารถในการจัดการ ดังกล่าวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะพื้นฐานบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

 2. เพื่อให้ผู้อบรมมีแนวคิดในการจัดการ การวินิจฉัยปัญหาและการตัดสินใจ การวางแผนงานมอบหมายงาน ควบคุมติดตามงาน พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา การจูงใจให้ลูกน้อง

 3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การลงโทษและการให้รางวัลลูกน้อง การสอนงาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมมีทักษะพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ การเป็นหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะในการจัดการ การวินิจฉัยปัญหาและการตัดสินใจ การวางแผนมอบหมาย ควบคุม ติดตาม และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

 3. ผู้อบรมทราบสามารถแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การลงโทษและการให้

รางวัล และการจูงใจ การสอนงาน ได้อย่างมีประสิทธิผล

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้แบบ face-to-face  ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 2. เน้นการเรียนรู้แบบ Games Based Learning  เพื่อฝึกฝนการแสดงความเป็นผู้นำ

 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

 4. เน้นเรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์   Experiential Techniques.

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (ระดับ 1-2)

(Skill Development Supervisor for level 1-2)

หัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ จำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการบริหารจัดการ เพื่อเป็นผู้นำที่ดีต่อองค์กร การเป็นหัวหน้างานนั้น เป็นสิ่งที่บางคนเห็นว่ายากมากเพราะต้องมีทั้งความรู้ในการทำงาน ทักษะในการบริหารจัดการทั้งเรื่องงาน และเรื่องคน ดังนั้น หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ เรียนรู้ ความสามารถในการจัดการ ดังกล่าวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กร 

       เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: หัวหน้ากับการเสริมสร้างพัฒนาตนเอง

       คุณลักษณะ และพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ
       การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
       ความสามารถที่จำเป็นในการบริหารงานของหัวหน้างาน

Module 2: บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

       หัวหน้างานคือใคร ?
       ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
       บทบาทของหัวหน้างานในองค์กร : ทำไมต้องมีหัวหน้างาน

Module 3: บทบาท การผู้สอนงาน (Coaching)

       ความสำคัญของการสอนงาน
       ประโยชน์ของการสอนงาน
       บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการสอนงาน

Module 4: บทบาท การเป็นหัวหน้าทีม (Coaching)
       การกำหนดเป้าหมาย (Goal)
       การวางแผนการทำงาน (PDCA)
       การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication)

 

Module 5: บทบาท การปรับปรุงงาน (Work Improvement)

      การเสนอแนะปรับปรุงงาน Kaizen/QCC/5ส./Innovation
      การปรับปรุงวิธีการทำงานและการประสานงานภายในองค์กร

Module 6: บทบาท การสั่งงานและมอบหมายงาน

      การสั่งงาน

      การมอบหมายงาน

Module 7: บทบาท การโน้มน้าวจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
      แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ
      เทคนิคการปรับพฤติกรรม (Shaping) กับการสร้างแรงจูงใจ
      การนำหลักการโน้มน้าวจูงใจไปใช้ในการทำงาน

Module 8: บทบาท ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

      การจัดการมนุษย์ในบริบทหัวหน้างาน
      ขอบเขตงานที่สำคัญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
      ความรู้เบื้องต้นในการสรรหา การสัมภาษณ์ และการคัดเลือกบุคลากร

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ หัวหน้างาน / ผู้ที่สนใจ

 • ตำแหน่งหัวหน้างานยังมีตัวแปรสำคัญคือลูกน้อง

 • การเป็นหัวหน้างานเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนการเป็นหัวหน้างานต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ
   

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • การตัดสินใจ การวางแผน มอบหมาย ควบคุม ติดตาม และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

 • แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การลงโทษและการให้รางวัล และการจูงใจ การสอนงาน
   

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

ขั้นตอนการสมัครอบรม/วิธีชำระเงิน

1) ดาวห์โหลดใบสมัคร

2) กรอกรายละเอียด

ให้ครบถ้วน

3) ส่งมาที่ E-mail

hrod1@tpd.co.th

4) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงิน ก่อนวันที่อบรม

(ล่วงหน้า 5-7 วัน)

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาบางพระ (ชลบุรี)

เลขที่บัญชี 653-2-06137-5

ชื่อบัญชี : บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ใส่รายละเอียดให้ครบ

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

     020-263-788
      hrod1@tpd.co.th

      FAX 038-387-719

      www.hrodthai.com

      จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • line
 • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved