การฝึกอบรมแบบสอนงาน OJT (On Job Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพนักงานที่เข้าใหม่หรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่ การฝึกอบรมโดยวิธีนี้จะประสบผลสำเร็จก็ต่อเมื่อ ผู้ฝึกอบรมมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนของการปฏิบัติงานจากสภาพที่เป็นจริงมีผู้ฝึก (Trainer) หรือพี่เลี้ยง (Coach) คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีโอกาสลงมือปฏิบัติงานพร้อมการฝึกอีกด้วย ผลสำเร็จของการฝึกอบรมจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ฝึกหรือพี่เลี้ยงเป็นสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการฝึกสอนพนักงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On Job Training)  เพราะนอกจากจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

        1) ผู้อบรมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานแบบ On The Job Training

        2)ผู้อบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการสอนงาน และการวางแผนในการสอนงาน

        3) ผู้อบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        4) ผู้อบรมสามารถนำหลักการและวิธีการจัดทำขั้นตอนการสอน และดำเนินการฝึกอบรม OJT ได้อย่าง มีประสิทธิผล

รูปแบบการฝึกอบรม

        1) เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

        2) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

        3) เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

        4) เน้นการฝึกปฏิบัติบทบาทสมมุติ  Focus on roleplaying

เนื้อหาการบรรยาย

Session 1

ทำไมต้องสอนงานแบบ OJT

 1. การสอนงานแบบ OJT คืออะไร

 2. เหตุผลที่ต้องมีการสอนงานแบบ OJT สำหรับหัวหน้างาน

 3. ความสำคัญและความจำเป็นของการสอนงานแบบ OJT

 4. ความจำเป็นของการสอนงาน และประโยชน์ของการสอนงาน

Session 2

กระบวนการสอนงานแบบ OJT

 1. หลักการและขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT.

 2. การกำหนดเนื้อหา/เวลา ที่เหมาะสม

 3. เทคนิคการใช้น้ำเสียง แววตา ท่าทาง และภาษากาย ในการสอนงานแบบ OJT

Session 3 เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิผล

 1. จัดทำรายละเอียดและกำหนดการฝึกสอน 

 2. จัดทำแบบซอยงาน

 3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมก่อนการสอนงาน

 4. จัดสถานที่ เงื่อนไข สภาพแวดล้อมให้พร้อม

Session 4

ปัญหาของการสอนงาน OJT

 1. จิตวิทยาการสอนงานแบบ OJT.

 2. Generation (XYZ) กับการรับรู้

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 • พนักงานที่เข้าทำงานใหม่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการฝึกสอนพนักงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. เข้าใจในหลักการและวิธีการสอนงานแบบ On The Job Training

 2. ทำไมต้องสอนงานแบบ OJT?

 3. กระบวนการสอนงานแบบ OJT?

 4. เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิผล

 5. ปัญหาของการสอนงาน OJT (On Job Training)

 6. ขั้นตอนการสอน และดำเนินการฝึกอบรม OJT ได้อย่างมีประสิทธิผล

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 13 มกราคม 2563 (รุ่น 1)

 • 29 มีนาคม 2563 (รุ่น 2)

 • 12 พฤษภาคม 2563 (รุ่น 3)

 • 24 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 4)

 • 8 กันยายน 2563 (รุ่น 5)

 • 9 ธันวาคม 2563 (รุ่น 6)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

ภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร-เทคนิคการสอนงาน-(อบรม-On-the-jo

หลักสูตร-เทคนิคการสอนงาน-(อบรม-On-the-jo

หลักสูตร-เทคนิคการสอนงาน (อบรม-On the jo

หลักสูตร-เทคนิคการสอนงาน-(อบรม-On-the-jo

หลักสูตร-เทคนิคการสอนงาน-(อบรม-On-the-jo

หลักสูตร-เทคนิคการสอนงาน-(อบรม-On-the-jo

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้อบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานแบบ On The Job Training

       2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการสอนงาน และการวางแผนในการสอนงาน

       3) เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       4) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการและวิธีการจัดทำขั้นตอนการสอน และดำเนินการฝึกอบรม OJT ได้อย่างมีประสิทธิผล

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี หลักสูตรอบรมการสอน งาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

เทคนิคการสอนงาน

แบบ On the job training

(On the job training OJT)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved