เทคนิคการสอนงานแบบ-OJT-.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

        การฝึกอบรมแบบสอนงาน OJT (On Job Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพนักงานที่เข้าใหม่หรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่ การฝึกอบรมโดยวิธีนี้จะประสบผลสำเร็จก็ต่อเมื่อ ผู้ฝึกอบรมมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนของการปฏิบัติงานจากสภาพที่เป็นจริงมีผู้ฝึก (Trainer) หรือพี่เลี้ยง (Coach) คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีโอกาสลงมือปฏิบัติงานพร้อมการฝึกอีกด้วย ผลสำเร็จของการฝึกอบรมจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ฝึกหรือพี่เลี้ยงเป็นสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการฝึกสอนพนักงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On Job Training)  เพราะนอกจากจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

        1) เพื่อให้ผู้อบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานแบบ On The Job Training

       2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการสอนงาน และการวางแผนในการสอนงาน

       3) เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       4) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการและวิธีการจัดทำขั้นตอนการสอน และดำเนินการฝึกอบรม OJT ได้อย่างมีประสิทธิผล

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี หลักสูตรอบรมการสอนงาน ทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานแบบ On The Job Training

02.png

ผู้อบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการสอนงาน และการวางแผนในการสอนงาน

03.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4-4.png

ผู้อบรมสามารถนำหลักการและวิธีการจัดทำขั้นตอนการสอน และดำเนินการฝึกอบรม OJT ได้อย่าง มีประสิทธิผล

26554.jpg

หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน

แบบ On the job training

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการฝึกสอนพนักงาน

 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

26554.jpg
02.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

26554.jpg
5266.png

เน้นการฝึกปฏิบัติบทบาทสมมุติ  Focus on roleplaying
 

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Session 1
  ทำไมต้องสอนงานแบบ OJT

     1)  การสอนงานแบบ OJT คืออะไร

     2) เหตุผลที่ต้องมีการสอนงานแบบ OJT สำหรับหัวหน้างาน

     3) ความสำคัญและความจำเป็นของการสอนงานแบบ OJT

     4) ความจำเป็นของการสอนงาน และประโยชน์ของการสอนงาน

 • Session 2
  กระบวนการสอนงาน
  แบบ OJT

  1)  หลักการและขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT.

  2) การกำหนดเนื้อหา/เวลา ที่เหมาะสม

  3) เทคนิคการใช้น้ำเสียง แววตา ท่าทาง และภาษากาย ในการสอนงานแบบ OJT

 • Session 3
  เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิผล

  1)  จัดทำรายละเอียดและกำหนดการฝึกสอน 

  2)  จัดทำแบบซอยงาน

  3)  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมก่อนการสอนงาน

  4)  จัดสถานที่ เงื่อนไข สภาพแวดล้อมให้พร้อม

 • Session 4
  ปัญหาของการสอนงาน OJT

  1)  จิตวิทยาการสอนงานแบบ OJT.

  2)  Generation (XYZ) กับการรับรู้

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา

VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training

17 สิงหาคม 2564 (รุ่น 8)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training

3 กันยายน 2564 (รุ่น 9)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training

10 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 10)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

เทคนิคการสอนงานแบบ

On the job training 

การฝึกปฎิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง (On Job Training : OJT) นั้นเปิดโอกาสให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้การทำงาน

โดยใช้ประสบการณ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงาน ขั้นตอนในการทำงาน OJT ?

 
 
 
เทคนิคการสอนงาน On the job training-1

เทคนิคการสอนงาน On the job training-2

เทคนิคการสอนงาน On the job training-3

เทคนิคการสอนงาน On the job training-4

เทคนิคการสอนงาน On the job training-5

เทคนิคการสอนงาน On the job training-6

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร การสอนงาน-2

หลักสูตร-เทคนิคการสอนงาน-(อบรม-On-the-jo

หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ ojt

หลักสูตร-เทคนิคการสอนงาน-(อบรม-On-the-jo

หลักสูตร-เทคนิคการสอนงาน-(อบรม-On-the-jo

หลักสูตร-เทคนิคการสอนงาน (อบรม-On the jo

อบรม แบบ On The Job Training-1

หลักสูตร-เทคนิคการสอนงาน-(อบรม-On-the-jo

หลักสูตร-เทคนิคการสอนงาน-(อบรม-On-the-jo

หลักสูตร การสอนงาน-1

หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ ojt-1

หลักสูตร On the Job Training

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved