“การนำเสนอผลงาน” ให้เป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่ายมีความสำคัญมาก ซึ่งผู้นำเสนอจำเป็นต้องมีทักษะการนำเสนอให้มีความเข้าใจ ชัดเจน ที่หัวหน้างานทุกกลุ่มงานต้องมีการเรียนรู้ถึง ทักษะการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอผลงาน ที่จะมุ่งสร้างให้มีความโดดเด่น ซึ่งเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพนำมาใช้เพื่อที่จะสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงานและเพื่อสื่อสารและนำไปปฏิบัติหรือดำเนินการต่อให้บรรลุผลสำเร็จ  รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาและการจัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้บริหารระดับสูง

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

      1. ผู้อบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอ การเตรียมการเพื่อการนำเสนอ และการเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ

      2. ผู้อบรมสามารถนำเสนองานต่อที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      3. ผู้อบรมมีความรู้สึกที่ดีและมีความกล้าต่อการนำเสนองานต่อที่ประชุม

รูปแบบการฝึกอบรม

      1. เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

      2. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

      3. เน้นการเรียนรู้แบบ ฝึกปฏิบัติ Workshop (การนำเสนอ)

หลักการนำเสนอผลงาน
เป็นการสื่อสารเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ทราบถึงองค์ประกอบของการนำเสนอ เพื่อนำเสนองานต่อผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ

เนื้อหาการบรรยาย

Session 1 แนวคิด หลักการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

1) การนำเสนอ คืออะไร
2) ประเภทของการนำเสนอ
3) เป้าหมายของการนำเสนอ
4) ขั้นตอนของการนำเสนอ

Session 2

การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

1) การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการนำเสนอ 
2) การวิเคราะห์ผู้ฟัง
3) การวางแผนเพื่อการพัฒนานำเสนอ

Session 3 

ศิลปะการพูดเพื่อการนำเสนอ

1) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอ
2) หลุมพรางของการนำเสนอ
3) การวางเนื้อหาและการกำหนดโครงสร้างในการ

นำเสนอ

Session 4 โครงสร้างของเนื้อหา

ในการนำเสนอ

1) ด้านเนื้อหาตามความสำคัญ และกำหนดระยะเวลา
2) ด้านกระบวนการการเรียนรู้
3) ด้านการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
4) ด้านการเลือกใช้สื่อเพื่อการนำเสนอ

Session 5

เทคนิคการจัดทำ Presentation

1) การทดลองนำเสนอ
2) การบริหารจัดการข้อซักถามที่มีประสิทธิภาพ
3) การวิเคราะห์เป้าหมายของคำถาม
4) เทคนิคการตอบคำถาม

Sessio 6

เทคนิคการตอบคำถาม

1) การประเมินผลการนำเสนอ
2) การประเมินผลจากผู้ฟัง
3) การประเมินผลจากผลของการนำเสนอ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. จะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอ การเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ

 2. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอ

 3. การวางแผนเพื่อการพัฒนานำเสนอ

 4. ความกล้าต่อการนำเสนองานต่อที่ประชุม

 5. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการนำเสนอผลงานที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้น

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 22 กุมภาพันธ์ 2563 (รุ่น 1)

 • 15 พฤษภาคม 2563 (รุ่น 2)

 • 7 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 3)

 • 3 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 4)

 • 8 ธันวาคม 2563 (รุ่น 5)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้ผู้อบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอ การเตรียมการเพื่อการนำเสนอ และการเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ

      2. เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะแนวคิด หลักการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  

      3. เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การนำเสนอ และการสื่อสาร ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

เทคนิคการนำเสนอผลงาน

อย่างมืออาชีพ

การนำเสนอที่ดี เราเน้นการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการนำเสนอ

การเตรียมการเพื่อการนำเสนอ และการเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved