หลักสูตร

“ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล สำหรับ หัวหน้างาน”

(Effective Coaching Skills for Supervisor)

 

     หลักการและเหตุผล   ในโลกของการทำงาน หัวหน้างานไม่สามารถประสบความสำเร็จจากการทำงานได้ลำพังเพียง ความสำเร็จของหัวหน้างานจะต้องเกิดจากการการถ่ายทอด การสอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่มีส่วนผลักดันให้ผลงานของหัวหน้าบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกมาอย่างดีแล้วไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะเก่งและมีฝีมือตลอดไป หากหัวหน้างานต้องวางแผนที่พัฒนาและการวางแผนการสอนงานที่ดีและอย่างเป็นระบบ หากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับการสอนงาน หรือ ไม่ได้รับการแนะนำวิธีการทำงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนจากหัวหน้างาน  หรือหัวหน้างานขาดทักษะการสอนงาน หรือสอนงานไม่ถูกวิธี ถูกขั้นตอน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือเกิดความเสียหายในการทำงานได้ ดังนั้น การสอนงานที่ดีส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงานได้โดยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เกิดความรู้และทักษะในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   

 

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้และทักษะ การสอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

  2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการสอนงานของหัวหน้างานให้มีความรู้  (knowledge)  ทักษะ (skills และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อให้การสอนงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น

  3. เพื่อให้หัวหน้างานถ่ายทอดเทคนิค และวิธีการทำงานอย่างมีศักยภาพ (Potential )  

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. หัวหน้างานนำความรู้และทักษะการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเกิดประสิทธิผล

  2. หัวหน้างานสามารถถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีศักยภาพ (Potential )  

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1.  เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

  2.  เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

  3.  เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

  4.  เน้นการฝึกปฏิบัติบทบาทสมมุติ  Focus on roleplaying. 

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล  สำหรับ หัวหน้างาน”

                  (Effective Coaching Skills for Supervisor  

   Session 1:     ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของหัวหน้างานกับการสอนงานสู่ผลการปฏิบัติงาน​

   Session 2:     Generation กับการสอนงาน

​   Session 3:     การสร้างความเข้าใจ ความหมายของการสอนงานด้วยเทคนิค​

   Session 4:     ทักษะการสอนงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิผล​

   Session 5:     สัญญาณบอกเหตุของการสอนงานของหัวหน้างานที่ล้มเหลว  

 

กลุ่มเป้าหมาย :          หัวหน้างาน /เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :       1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :      30  คน/รุ่น 

วิทยากร :              ผู้ทรงคุณวุฒิ

      เดือน                 วันที่ อบรม                                สถานที่                           บุคคลทั่วไป            สมาชิก             Download

พฤศจิกายน

16 พฤศจิกายน 2561

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

4,200

3,990

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved