หลักสูตร
“การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ หัวหน้างาน”
(HRM & HRD for Supervisor)


หลักการและเหตุผล

     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบท “ประเทศไทย 4.0 ที่ธุรกิจแข่งขันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม องค์กรจึงเล็งเห็นความสำคัญของหัวหน้างานแต่ละฝ่ายต้นสังกัด (Non-HR) ในการบริหารและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานมากขึ้น เพราะหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัด(Non-HR) เป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชามากสุดและสามารถดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น หัวใจสำคัญของหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัดจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจทักษะและทัศนคติ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย


วัตถุประสงค์
   1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจบทบาทที่สำคัญและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในขั้นตอนสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   2) เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ
   3) เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้หัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจบทบาทที่สำคัญและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในขั้นตอนสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   2) ผู้อบรมพัฒนาทักษะการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ
   3) ผู้อบรมพัฒนาศักยภาพในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Non-HR) ได้อย่างมีประสิทธิผล


รูปแบบการฝึกอบรม
   1) เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.
   2) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)
   3) เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่
   4) เน้นการฝึกปฏิบัติบทบาทสมมุติ Focus on roleplaying.

หัวข้อการบรรยาย หลักสูตร “การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ หัวหน้างาน”
                (HRM & HRD for Supervisor)
    Session1 :   ความสำคัญและหลักการพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
    Session2 :   บทบาทของหัวหน้างานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
    Session3 :   บทบาทของหัวหน้างานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน /เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

จำนวนวันที่อบรม : 1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพการอบรม ขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้วางใจในการใช้บริการ อบรม สัมมนา กับ บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

Show More

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved