หลักสูตร

"หัวหน้างานต้นแบบ"

(Role model for supervisor)

 

    หลักการและเหตุผล การเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานนั้นเพียงได้รับการแต่งตั้งก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับนั้น ต้องใช้ทักษะความรู้ และคุณสมบัติหลายด้านมาประกอบกัน ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้างานนอกจากจะต้องทำงานในส่วนของตัวเองแล้ว ยังต้องบริหารทรัพยากร บริหารข้อมูล และดูแลให้ผู้บังคับบัญชาทำงานได้สำเร็จลุล่วง โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ และนโยบายของบริษัทโดยเฉพาะในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวหน้างานจึงต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอเพราะความสำเร็จในอดีต ไม่ใช่หลักประกันสำหรับความสำเร็จในอนาคตเสมอไป

         

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน

  2.  เพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหารงาน และการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน เพื่อความสำเร็จของตนเองและหน่วยงาน

  3.  เพื่อนำทักษะ และเทคนิครูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์เพื่อให้ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ นโยบายขององค์กรได้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้อบรมเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน

  2. ผู้อบรมนำทักษะในการบริหารงาน และการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน เพื่อความสำเร็จของตนเองและหน่วยงาน และองค์การได้

  3. ผู้อบรมนำเทคนิครูปแบบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์เพื่อให้ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ นโยบายขององค์การได้

 

รูปแบบการอบรม

  1.  เน้นการเรียนรู้แบบเน้นการเรียนรู้แบบระดมสมอง (Brainstorming)

  2.  เน้นการเรียนรู้และการปฏิบัติแบบ  Scenario

  3.  เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group. Activity) 

  4.  เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace  learning)  ฝึกปฏิบัติ

หัวข้อการบรรยาย "หลักสูตร หัวหน้างานต้นแบบ"

                 (Role Model For supervisor)

   Lesson 1:     ปฐมบทเรื่อง “บทบาทสำหรับหัวหน้างาน”​

   Lesson 2:     เทคนิคการจัดทำแผนงาน และการกำหนดเป้าหมาย (Planning & Goal Setting)​

   Lesson 3:     เทคนิคการสอนงาน (Coaching) และพัฒนาตามแผน Training Road Map/Training Matrix​

   Lesson 4:     เทคนิคการการสั่งงาน (Directing) มอบหมายงาน (Delegation) ติดตามงาน (Following)   ​

   Lesson 5:     เทคนิคการปรับปรุงงาน (Work Improvement) เพื่อการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน​

   Lesson 6:     เทคนิคการบริหารคนให้ครองใจทีมงาน ด้วยการสร้างบรรยากาศแห่งการทำงานร่วมกัน​

   Lesson 7:     เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน​

   Lesson 8:     HR for Non HR สำหรับหัวหน้างาน

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

“บทบาทสำหรับหัวหน้างาน” 

 

ทักษะการจัดทำแผนงานและการกำหนดเป้าหมาย (Planning & Goal Setting) 

 

ทักษะการบริหารงานด้วยการสอนงาน (Coaching) และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตาม Training Road Map /Training Matrix

 

ทักษะการสั่งงาน (Directing) มอบหมายงาน (Delegation) และติดตามงาน (Following) ให้ได้ประสิทธิผล 

 

ทักษะการปรับปรุงงานและพัฒนาการทำงาน (Work Improvement)  

 

ทักษะการจูงใจด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน (Collaboration)  

 

HR for Non HR บทบาทของหัวหน้างานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved