หลักสูตร

“ทักษะภาวะผู้นำ @ Thailand 4.0 ”

(Leadership @Thailand 4.0)

 

  หลักการและเหตุผล  ในยุคที่กำลังก้าวสู่ความเป็น 4.0 ที่องค์การต่างๆ จะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเดิมๆ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ทำให้รูปแบบและวิธีการของผู้นำสมัยใหม่ในยุค 4.0 จะต้องเปลี่ยนหรือแตกต่างจากในอดีต เพราะการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากทุกคนในองค์การ แต่จำต้องอาศัยองค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการเสริม สร้างสมรรถนะ (Competency) ที่สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ ดังนั้น ผู้นำจึงควรได้รับการเสริมสร้าง Competency อย่างถูกวิธีและได้ผลในเชิงปฏิบัติ อย่างจริงจัง และได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการของบทบาทผู้นำอย่างมืออาชีพที่ง่ายต่อการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้มีประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำหน้าที่การเป็นผู้นำได้อย่างสมบูรณ์

 

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการ บทบาทหน้าที่และองค์ประกอบของความเป็นผู้นำสมัยใหม่

  2. เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาความรู้และทักษะและสร้างคุณลักษณะผู้นำสมัยใหม่

  3. เพื่อให้ผู้อบรมปรับวิธีคิดสู่ความเป็นผู้นำสมัยใหม่    

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1.  ผู้อบรมเข้าใจหลักการ บทบาทหน้าที่และองค์ประกอบของความเป็นผู้นำสมัยใหม่

  2.  ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาทักษะและสร้างคุณลักษณะผู้นำสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้

  3.  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปปรับวิธีคิดสู่ความเป็นผู้นำสมัยใหม่ได้   

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1.  เน้นการเรียนรู้แบบเน้นการเรียนรู้แบบระดมสมอง (Brainstorming)

  2.  เน้นการเรียนรู้และการปฏิบัติแบบ  Scenario

  3.  เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group. Activity) 

  4.  เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace  learning)  ฝึกปฏิบัติ

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร ทักษะภาวะผู้นำ @ Thailand 4.0”

                  (Leadership @Thailand 4.0)

   Module 1:     บริบทของผู้นำในยุค 4.0    

   Module 2:     การทำงานเป็นทีม (Teamwork)   

   Module 3:     ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

   Module 4 :    การสร้างเครือข่ายในการทำงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย :                  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :               1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :              30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                      ผู้ทรงคุณวุฒิ

      เดือน                 วันที่ อบรม                                สถานที่                           บุคคลทั่วไป            สมาชิก             Download

พฤศจิกายน

19-21 พฤศจิกายน 2561

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

16,500

15,675

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved