หลักสูตร
“ทักษะการเป็นวิทยากร ระดับ 1”
(Train the trainer Level 1)


   หลักการและเหตุผล วิทยากรภายในองค์กร ระดับที่ 1 (สำหรับพนง.ที่มีหน้าที่สอนงานหรือบรมภายในหน่วยงาน แผนกฝ่าย) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษรวมทั้งทัศนคติที่ดีในการทำงาน ถือเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งในกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิต ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรให้ พนง.ที่ได้รับมอบหมาย สามารถถ่ายทอดความรู้และอบรมบุคลากรภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามองค์กรต้องการพัฒนาศักยภาพของ พนง. ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจ จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


วัตถุประสงค์
   1) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสอนงานภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
   2) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนางานและพัฒนาคนภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรมสามารถอบรมสามารถสอนงานภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
   2) ผู้อบรมพัฒนาทักษะเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนางานและพัฒนาคนภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รูปแบบการฝึกอบรม
   1) เน้นการเรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience
   2) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario.
   3) เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)
   4) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace learning) ฝึกปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

จำนวนวันที่อบรม : 3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ


หมายเหตุ : หลักสูตรนี้ผู้อบรมควรนำ Note books มาในวันที่ 2 เพื่อฝึกปฏิบัติในวันที่ 3

      เดือน                 วันที่ อบรม                                สถานที่                           บุคคลทั่วไป            สมาชิก             Download

ธันวาคม

17-19 ธันวาคม 2561

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

22,500

21,375

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved