“บ้านมีกฎบ้าน เมืองมีกฎเมือง องค์กรต้องมีข้อบังคับการทำงาน”  การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมหนึ่ง ย่อมต้องการแนวทางที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน เพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาของความขัดแย้งต่าง ๆ ในภายหลังได้ หากต้องการให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย ในแต่ละองค์กรควรจะต้องมีการจัดทำข้อบังคับการทำงาน ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารคนในองค์กรได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิผล

รูปแบบการฝึกอบรม

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ผู้บริหารควรรู้

       2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้กฎหมายแรงงานที่ได้ ไปใช้ในการในการบริหาร จัดการได้อย่างถูกต้อง

       1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

       2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

           -  การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)

           -  การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)

           -  การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

      3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิด  และการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved