“บ้านมีกฎบ้าน เมืองมีกฎเมือง องค์กรต้องมีข้อบังคับการทำงาน”  การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมหนึ่ง ย่อมต้องการแนวทางที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน เพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาของความขัดแย้งต่าง ๆ ในภายหลังได้ หากต้องการให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย ในแต่ละองค์กรควรจะต้องมีการจัดทำข้อบังคับการทำงาน ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารคนในองค์กรได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิผล

รูปแบบการฝึกอบรม

เนื้อหาการบรรยาย

เจาะลึก และ up date กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ตีความ และวิเคราะห์กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่สำคัญและพบบ่อย

วิเคราะห์กฎหมายเรียงมาตรา เน้นมาตราที่ผิดกันมาก

ตัวอย่างข้อพิพาทแรงงาน และการป้องกัน ตามคำพิพากษาศาลฎีกา

วิธีการจัดทำข้อบังคับการทำงานที่ใช้ได้จริงพร้อมตัวอย่าง

หลักการเขียนหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้างพร้อมตัวอย่าง

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานใหม่ 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถนำหลักกฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างานไปปฏิบัติงานต่อลูกน้องด้วยความถูกต้อง

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

  • 5 กุมภาพันธ์ 2563 (รุ่น 1)

  • 2 พฤษภาคม 2563 (รุ่น 2)

  • 3 สิงหาคม 2563 (รุ่น 3)

  • 8 ตุลาคม 2563 (รุ่น 4)

  • 2 ธันวาคม 2563 (รุ่น 5)

ราคา/ต่อท่าน

  •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

  •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

  •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ผู้บริหารควรรู้

       2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้กฎหมายแรงงานที่ได้ ไปใช้ในการในการบริหาร จัดการได้อย่างถูกต้อง

       1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

       2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

           -  การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)

           -  การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)

           -  การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

      3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิด  และการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

วันที่อบรม / เวลา

8 ตุลาคม 2563 (รุ่น 4)

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎีกฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

กฎหมายแรงงาน

ที่หัวหน้างานควรรู้

(Labor Law for Management)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved