กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้-.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

        “บ้านมีกฎบ้าน เมืองมีกฎเมือง องค์กรต้องมีข้อบังคับการทำงาน”  การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมหนึ่ง ย่อมต้องการแนวทางที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน เพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาของความขัดแย้งต่าง ๆ ในภายหลังได้ หากต้องการให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย ในแต่ละองค์กรควรจะต้องมีการจัดทำข้อบังคับการทำงาน ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารคนในองค์กรได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

       1)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ผู้บริหารควรรู้

       2)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้กฎหมายแรงงานที่ได้ ไปใช้ในการในการบริหาร จัดการได้อย่างถูกต้อง

วันที่จัดอบรมออนไลน์

12 พฤษภาคม 2564

28 พฤษภาคม 2564

2 มิถุนายน 2564

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 2,300 บาท

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎีกฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน ทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ด้านกฎหมายแบบเจาะลึก

เรื่องกฎหมายแรงงานที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน

02.png

แนวทางการลดความเสี่ยงด้านแรงงานสัมพันธ์

และการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย

03.png

ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กฎหมาย

ได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

26554.jpg

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ นายจ้าง / ลูกจ้าง / ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน /

และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล / หรือผู้ที่สนใจ

 
 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การเรียนรู้แบบกลุ่ม

  (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง

   (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับ

  ผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  04.png

  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

  (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

เจาะลึก และ up date กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

2.png

ตีความ และวิเคราะห์กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่สำคัญและพบบ่อย

3.png

วิเคราะห์กฎหมายเรียงมาตรา เน้นมาตราที่ผิดกันมาก

4.png

ตัวอย่างข้อพิพาทแรงงาน และการป้องกัน ตามคำพิพากษาศาลฎีกา

5.png

วิธีการจัดทำข้อบังคับการทำงานที่ใช้ได้จริงพร้อมตัวอย่าง

6.png

หลักการเขียนหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้างพร้อมตัวอย่าง

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

12 พฤษภาคม 2564 (รุ่น 5)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

28 พฤษภาคม 2564 (รุ่น 6)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

2 มิถุนายน 2564 (รุ่น 7)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

16 มิถุนายน 2564 (รุ่น 8)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

6 กรกฎาคม 2564 (รุ่น 9)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

20 กรกฎาคม 2564 (รุ่น 10)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

10 สิงหาคม 2564 (รุ่น 11)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

31 สิงหาคม 2564 (รุ่น 12)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

14 กันยายน 2564 (รุ่น 13)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

30 กันยายน 2564 (รุ่น 14)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

11 ตุลาคม 2564 (รุ่น 15)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

29 ตุลาคม 2564 (รุ่น 16)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

11 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 17)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

25 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 18)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

14 ธันวาคม 2564 (รุ่น 19)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-
59555.png

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง ในองค์กร รวมทั้งมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้การจ้างงาน

สามารถใช้งาน และการประกอบกิจการและความสัมพันธ์ระหว่าง นายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม

 
 
ลากิจที่ได้ค่าจ้าง-02

ลากิจที่ได้ค่าจ้าง-03

ลากิจที่ได้ค่าจ้าง-04

ลากิจที่ได้ค่าจ้าง-05

ลากิจที่ได้ค่าจ้าง-08

ลากิจที่ได้ค่าจ้าง-09

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ จ

อบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ จ

อบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ จ

อบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ จ

อบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ จ

อบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ จ

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
 • หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

  หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

 • หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

  ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม