กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้-.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

           หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ตอบประเด็นปัญหาด้านแรงงานที่ผู้บริหารควรรู้ พร้อมบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการที่มีผลกระทบด้านแรงงาน พร้อมทั้ง อัพเดท กฎหมายแรงงานใหม่ล่าสุด ที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งอธิบายแนวทางแก้ไข ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่มีผลกระทบกับการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารคนในองค์กรได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิผลทั้งนี้ ผู้บริหาร

จะได้เรียนรู้การบริหารจัดการบุคคลากร โดยเข้าใจบทบาทหน้าที่ ตามกฎหมายแรงงาน และกฎระเบียบต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การลงโทษทางวินัย การลา ประเภทต่างๆ ที่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อ พรบ.คุ้มครองแรงงาน และพรบ. แรงงาน

สัมพันธ์

วัตถุประสงค์

       1)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ผู้บริหารควรรู้

       2)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้กฎหมายแรงงานที่ได้ ไปใช้ในการในการบริหาร จัดการได้อย่างถูกต้อง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎีกฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน ทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ด้านกฎหมายแบบเจาะลึก

เรื่องกฎหมายแรงงานที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน

02.png

แนวทางการลดความเสี่ยงด้านแรงงานสัมพันธ์

และการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย

03.png

ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กฎหมาย

ได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

26554.jpg

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ นายจ้าง / ลูกจ้าง / ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน /

และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล / หรือผู้ที่สนใจ

 
 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การเรียนรู้แบบกลุ่ม
  การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  04.png

  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

  เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

เจาะลึก และ up date กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

2.png

ตีความ และวิเคราะห์กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่สำคัญและพบบ่อย

3.png

วิเคราะห์กฎหมายเรียงมาตรา เน้นมาตราที่ผิดกันมาก

4.png

ตัวอย่างข้อพิพาทแรงงาน และการป้องกัน ตามคำพิพากษาศาลฎีกา

5.png

วิธีการจัดทำข้อบังคับการทำงานที่ใช้ได้จริงพร้อมตัวอย่าง

6.png

หลักการเขียนหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้างพร้อมตัวอย่าง

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

10 สิงหาคม 2564 (รุ่น 11)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

31 สิงหาคม 2564 (รุ่น 12)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

14 กันยายน 2564 (รุ่น 13)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

30 กันยายน 2564 (รุ่น 14)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

11 ตุลาคม 2564 (รุ่น 15)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

29 ตุลาคม 2564 (รุ่น 16)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

11 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 17)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

25 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 18)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

14 ธันวาคม 2564 (รุ่น 19)
2,300.-

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,500.-

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง ในองค์กร รวมทั้งมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้การจ้างงาน

สามารถใช้งาน และการประกอบกิจการและความสัมพันธ์ระหว่าง นายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม

 
 
ลากิจที่ได้ค่าจ้าง-02

ลากิจที่ได้ค่าจ้าง-03

ลากิจที่ได้ค่าจ้าง-04

ลากิจที่ได้ค่าจ้าง-05

ลากิจที่ได้ค่าจ้าง-08

ลากิจที่ได้ค่าจ้าง-09

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ จ

อบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ จ

อบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ จ

อบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ จ

อบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ จ

อบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ จ

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved