หลักสูตร
“กฎหมายแรงงาน” (Labor Law)


   หลักการและเหตุผล ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ การดูรักษาสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้างให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายแรงงาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้ กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนายจ้างหรือลูกจ้าง เพราะเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพราะเรื่องกฎหมายแรงงานต้องเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน


วัตถุประสงค์
   1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง
   2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ
   3) เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ
   4) เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5) เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง
   2) ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ
   3) ผู้อบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ
   4) ผู้อบรมนำความรู้ไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5) ผู้อบรมได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน


รูปแบบการฝึกอบรม
   1) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม
   2) เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้
   3) เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques.
   4) เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษา ฏีกากฎหมายแรงงาน

หัวข้อการบรรยาย

   Lesson 1: ทบทวนกฎหมายแรงงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
   Lesson 2: กฎหมาย /พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการทำงาน
   Lesson 3: Update! พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ <บังคับใช้ 1 กันยายน 2560>

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

จำนวนวันที่อบรม : 1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved