การสัมมนาหลักสูตร

เทคนิคการสอบสวน

และการลงโทษทางวินัยเชิงสร้างสรรค์

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

คุณแน่ใจหรือว่า

การลงโทษทางวินัยที่ทำกันอยู่

ถูกต้องและเป็นธรรม ?

>> พนักงานผูกใจเจ็บต่อหัวหน้างาน ต่อผู้บริหาร <<

>> จะออกจากองค์กรไป..ขาดคนทำงาน <<

>> คนที่อยู่รู้สึกหวาดระแวง อำนาจมืด <<

>> ขวัญกำลังถดถอย..ผลงานโดยรวมตกต่ำ <<

>> สหภาพแรงงานคัดค้าน ป่วนไม่หยุด องค์กรไม่สงบสุข <<

"ผู้บริหารจึงต้องปรับใจ ปรับกระบวนการใหม่"

ด้วยการเข้าสัมมนาหลักสูตรนี้

     หลักการและเหตุผล การลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรงสูงสุดคือ “เลิกจ้าง” ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งหลายองค์การขาดบุคลาการที่มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ในวิธีการสอบสวน  การหาพยานหลักฐาน และไม่ทราบว่าพยานหลักฐานใดมีน้ำหนัก ไม่ทราบหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ว่าการกระทำผิดวินัยเป็นอย่างไร จึงมีการลงโทษทางวินัยผิดพลาด  ทำให้ลูกจ้างเสียขวัญและกำลังใจ ทำให้เกิดคดีขึ้นศาล เสียเวลาในการดำเนินคดี จึงจำเป็นที่นายจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนลูกจ้าง ต้องศึกษา ทำความเข้าใจดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง เพื่อใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม      

    

     วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การสอบสวนวินัย และการลงโทษ

        2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบเทคนิคและแนวทางการสอบสวน การตักเตือน และการลงโทษที่ถูกต้อง  

        3. เพื่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหารและหัวหน้างาน

 

     สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

        1. อบรมนำความรู้ความเข้าใจการสอบสวนวินัย และการลงโทษที่ถูกต้องและเป็นธรรม

        2. อบรมทราบนำเทคนิคและแนวทางการสอบสวน การตักเตือน และการลงโทษไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

 

     รูปแบบการฝึกอบรม

        1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

        2. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

        3. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

        4. เน้นการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ (Workshop ฝึกสอบสวนและลงโทษทางวินัย )

    เนื้อหาหลักการสัมมนา

    ภาคเช้า

       1. พฤติกรรมความผิดของพนักงานที่รำคาญใจ ทั้งที่เห็นจะๆ..หรือ แอบทำผิดที่ผู้บริหารไม่รู้ตัว

       2. คำพิพากษาศาลฎีกา และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษที่เป็นธรรม ไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจก่อนการลงโทษพนักงาน

       3. การบริหารคนเชิงสร้างสรรค์ก่อนที่พนักงานจะทำความผิด

    ภาคบ่าย

       4. การสอบสวน สืบสวนความผิดและการหาพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

       5. ตัวอย่างประเภทความผิดและการลงโทษที่เป็นธรรม

       6. การออกหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย

       7. หลักการพูดเพื่อการลงโทษ เชิงสร้างสรรค์

       8. การใช้มาตรการทางวินัยเชิงสร้างสรรค์ก่อนการลงโทษ

       9. หนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  กลุ่มเป้าหมาย :           ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

  จำนวนวันที่อบรม :        1 วัน

  จำนวนผู้เข้าอบรม :       30  คน/รุ่น 

  วิทยากร :                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ประวัติการทำงาน : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทชั้นนำ ผู้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 1,500 คดี

บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด

บริษัทซีพีซี/อายิ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จำกัด

>> ถาม – ตอบ ปัญหาจากผู้เข้าสัมมนา <<

พูดจาภาษาคน…สนุก...เข้าใจง่าย..ได้สาระเต็มอิ่ม

ผลงานเขียนหนังสือ

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในการใช้บริการ

กำหนดการสัมมนา

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.) ณ ห้องสัมมนา

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

อัตราค่าสัมมนา

บุคคลทั่วไป : 3,200 บาท

สมาชิก : 3,040 บาท

(ราคายังไม่รวม VAT 7%)

Download

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved