หลักสูตร

“เทคนิคการเขียนและแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน”

(Technical writing and editing of labor law)

เจาะลึกประเด็นสำคัญ ของ กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้างแพ้คดี.....ตลอดกาล

เพราะ กฎหมายก็…คุ้มครอง “แรงงาน” เจ้าหน้าที่ก็…คุ้มครอง “แรงงาน” ศาลก็…ศาล “ แรงงาน”

     หลักการและเหตุผล  ข้อบังคับการทำงานมีความสำคัญอย่างมากในการบริหารงานบุคคลในองค์การให้อยู่และทำงานร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็นไปตามระเบียบ เรียบร้อย บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งข้อบังคับการทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในองค์การทุกระดับยึดถือนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการ  ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ จะต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนการจัดทำเพราะบริบทในการจัดทำข้อบังคับการทำงานต้องสอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับประกาศใช้ในปัจจุบัน สิ่งสำคัญอะไรบ้างที่ควรระบุไว้ในข้อบังคับ หรือ แก้ไขข้อบังคับฯ ส่วนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำให้เกิดสิทธิทางการบริหาร และถูกต้องบังคับใช้ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบัน

    

วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจหลักการพื้นฐานการเขียน แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับการทำงาน

 2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบบทลงโทษที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

 3. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจวิธีการเขียน และแก้ไขเนื้อหาสาระของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  

 4. เพื่อให้ผู้อบรมทราบรายละเอียดที่ควรระบุ หรือไม่ระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานการเขียน แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับการทำงานได้

 2. ผู้อบรมทราบบทลงโทษที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีข้อบังคับกับการทำงาน

 3. ผู้อบรมเข้าใจวิธีการเขียน และแก้ไขเนื้อหาสาระของข้อบังคับกับการทำงาน  

 4. ผู้อบรมทราบรายละเอียดที่ควรระบุ หรือไม่ระบุไว้ในข้อบังคับการทำงาน  

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้แบบ Games Based Learning  เพื่อฝึกให้ผู้เข้าอบรบแสดงออกทางด้านความคิดเห็น

 2. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

 3. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

 4. เน้นการเรียนรู้ Case Study ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับข้อบังคับในการทำงาน 

 

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร เทคนิคการเขียนและแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน”

                  (Technical writing and editing of labor law)

    Lesson 1:     เจาะลึกประเด็นหลักของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยข้อบังคับการทำงาน​

    Lesson 2:     ขั้นตอนในการจัดทำระเบียบข้อบังคับการทำงาน​

    Lesson 3:     ส่วนสำคัญเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการทำงาน​

    Lesson 4:     ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับข้อบังคับในการทำงาน  

ถาม – ตอบ ปัญหาจากผู้เข้าสัมมนา

พูดจาภาษาคน…สนุก...เข้าใจง่าย..ได้สาระเต็มอิ่ม

 

โดยวิทยากร : อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

 • อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทชั้นนำ

 • ผู้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 1,500 คดี

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :           1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :          30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

** ผู้เขียนหนังสือ **

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved