หลักสูตร

"รู้ลึก...พรบ. แรงงานต่างด้าวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์"
(Profound knowledge the Foreign Workers Act with Human Resource Management.)

   หลักการและเหตุผล ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทำให้มีผลกระทบต่อตลาดแรงงานของประเทศไทยเนื่องจากตลาดแรงงานของไทยมีไม่เพียงพอในสภาวะที่ประเทศไทย ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือแรงงานต่างด้าวจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ธุรกิจประมง

สามารถดำเนินไปได้ ซึ่งทางรัฐบาลไทยไม่สามารถหามาตรการที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างมีระบบ และความเหมาะสมกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน รวมทั้งการดูและคุณภาพของชีวิตและความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวด้วยว่าได้มีการให้ที่พักอาศัยค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่แรงงานอย่างไร เพราะปัญหาเรื่องแรงงานเป็นสิ่งจ าเป็นและสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย


วัตถุประสงค์
   1) เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   2) เพื่อให้ผู้อบรมเฝ้าระวังปัญหาแรงงานต่างด้าวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนงานต่างด้าว
   3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบข้อควรปฏิบัติในการจ้างคนต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนุษย์


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรมสามารถนำความรู้แนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   2) ผู้อบรมเฝ้าระวังปัญหาแรงงานต่างด้าวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนงานต่างด้าว
   3) ผู้อบรมทราบข้อควรปฏิบัติในการจ้างคนต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนุษย์


รูปแบบการฝึกอบรม
   1) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม
   2) เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques
   3) Case Study ฎีกาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว

หัวข้อการบรรยาย

    Module 1: สาระส าคัญของ พรก. แรงงานต่างด้าวกับแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
    Module 2: พรก. แรงงานต่างด้าวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    Module 3: การจัดการแรงงานต่างด้าวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กฎหมายแรงงานไทย
    Module 4: สิทธิของแรงงานต่างด้าวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามกฎหมายแรงงานไทย

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร /ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

จำนวนวันที่อบรม : 1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved