หลักสูตร

“การบริหารแรงงานสัมพันธ์มิติใหม่: สรุป ประเด็นร้อนฏีกาแรงงานสูงสุด”

(New Labor Relations Management: Experimental labor relations)

 

   หลักการและเหตุผล “แรงงานสัมพันธ์” เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกัน ที่ทั้งสองฝ่ายจึงควรทำความเข้าใจกันว่า จะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้เกิดสันติสุข และสร้างสรรค์การทำงานร่วมกัน สำหรับปัญหาแรงงานเกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่เกิดความสมดุลระหว่างพนักงานและองค์การ กล่าวคือ องค์การคาดหวังต่อประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่พนักงานคาดหวังต่ออัตราผลตอบแทน จึงเป็นที่มาของการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์มิติใหม่ โดยเริ่มจากปรัชญาการบริหารที่เชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์ นำไปสู่การพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน องค์การพิจารณาการตอบสนองความรู้สึกของพนักงานกับสถานการณ์การทำงานโดยเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับประเด็นฏีกาแรงงานที่เกิดขึ้นสูงสุด เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างพนักงานและองค์การ ทั้งนี้ แนวทางการสร้างระบบการจัดการแรงงานสัมพันธ์มิติใหม่ที่ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรม [Innovation] ในการสร้างความสุขและความสมดุลระหว่างพนักงานและองค์การ

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และกลยุทธ์ในวิธีการบริหารแรงงานสัมพันธ์มิติใหม่ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์เปรียบเทียบ (Benchmarking)​

  2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการสร้างระบบการจัดการแรงงานสัมพันธ์มิติใหม่ที่เป็นนวัตกรรมInnovation] ในการสร้างความสุขและความสมดุลระหว่างพนักงานและองค์การ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้อบรมสามารถนำกลยุทธ์วิธีการบริหารแรงงานสัมพันธ์มิติใหม่ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์เปรียบเทียบ (Benchmarking) กับประเด็นฏีกาแรงงานโดยมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างพนักงานและองค์การได้

  2. ผู้อบรมสามารถสร้างนวัตกรรม [Innovation] ระบบการจัดการแรงงานสัมพันธ์มิติใหม่ที่สามารถมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างพนักงานและองค์การได้  

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

  2. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

  3. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

  4. Case Study ฎีกาแรงงาน

 

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (2560)”

                  (Update Labor Protection Law)

    Lesson 1:     Update! พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่และเจตนารมณ์ของกฎหมายใหม่

    Lesson 2:    ประเด็นการเกษียณอายุ

    Lesson 3:    ประเด็นอัตราค่าจ้าง

    Lesson 4:    ประเด็นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

    Lesson5:     Update คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องตามพรบ.ใหม่!!!!  

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

      เดือน                 วันที่ อบรม                                สถานที่                           บุคคลทั่วไป            สมาชิก             Download

ธันวาคม

14 ธันวาคม 2561

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

3,200

3,040

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved