หลักสูตร

“Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (2560)”

(Update Labor Protection Law)

 

    หลักการและเหตุผล  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่มีการแก้ไขและปรับปรุงโดยมีเจตนารมณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เช่น การจ่ายค่าชดเชย “วัยเกษียณ” ถูกเลิกจ้าง ขณะเดียวกัน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ยังได้ปรับแก้ไขกฎหมาย โดยให้อำนาจคณะกรรมการในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างประเภทต่างๆ เพิ่มเติมครอบคลุมไปถึงกลุ่มลูกจ้างเด็กนักเรียน นิสิตนักศึกษา, คนพิการและผู้สูงอายุ ทำให้การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตอบโจทย์ลูกจ้างในกลุ่มต่างๆ ได้ดีขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ลูกจ้าง นายจ้างและผู้ประกอบการทราบเจตนารมณ์และนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานใหม่และตอบสนองต่อนโยบายการบริหารแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบและเข้าใจข้อกฎหมายใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

  2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบและข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับบริหารงานบุคคล  

  3. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจเจตนารมณ์ของการปรับปรุงข้อกฎหมายแรงงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการให้คำปรึกษาแนะนำ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1.  ผู้อบรมเข้าใจข้อกฎหมายใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และนำแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริหารงานบุคคล

  2.  ผู้อบรมเข้าใจเจตนารมณ์ของการปรับปรุงข้อกฎหมายแรงงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.  ผู้อบรมสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อกฎหมาย

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1.  เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

  2.  เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

  3.  เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (2560)”

                  (Update Labor Protection Law)

    Lesson 1:    Update! พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่และเจตนารมณ์ของกฎหมายใหม่

    Lesson 2:    ประเด็นการเกษียณอายุ

    Lesson 3:    ประเด็นอัตราค่าจ้าง

    Lesson 4:    ประเด็นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

    Lesson5:     Update คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องตามพรบ.ใหม่!!!!  

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :            1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved