หลักสูตร

“เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์”

(Techniques and methods of organizing creative activities)

 

     หลักการและเหตุผล  เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ จะประสบความสำเร็จได้นั้นคือการให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์การโดยผ่านกระบวนการ “จัดกิจกรรมสัมพันธ์”เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความคุ้นเคย เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน  การทำงานเป็นทีมและความเป็นเอกภาพ ในการรับรู้ เข้าใจ และสร้างคุณค่า  ทัศนคติ  สร้างศักยภาพ ของพนักงานบนพื้นฐานการทำงานและอยู่ร่วมกันในองค์การอย่างมีความสุข และขับเคลื่อนให้บุคลากรในองค์การมีความคิดสร้างสรรค์เกิดประสิทธิผลการทำงานและนำองค์การไปสู่เป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างสูงสุด

 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจ แนวคิด ความสำคัญของการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ในองค์การ

  2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีการกิจกรรมสัมพันธ์มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบุคลากร

  3. เพื่อให้ผู้อบรมนำเทคนิคและวิธีการไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมสัมพันธ์สร้างคุณค่า  ทัศนคติ  สร้างสรรค์ สร้างศักยภาพ ของพนักงานบนพื้นฐานการทำงานและอยู่ร่วมกันในองค์การอย่างปกติสุขได้ 

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ  

  1. ผู้อบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ในองค์การมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบุคลากร

  2. ผู้อบรมสามารถนำเทคนิคและวิธีการไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมสัมพันธ์สร้างคุณค่า ทัศนคติ  สร้างสรรค์ สร้างศักยภาพ ของพนักงานบนพื้นฐานการทำงานและอยู่ร่วมกันในองค์การอย่างปกติสุขได้สูงสุด 

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1.  เน้นการเรียนรู้แบบ Participation and  Experiential Techniques    

  2.  เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ Constructive process of learning   

  3.  เน้นการเรียนรู้ SMG. ฝึกปฏิบัติและระดมสมองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จริง

  4.  เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษา Case Study

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์”

                  (Techniques and methods of organizing creative activities)

    Module 1:    บริบทและความสำคัญของการจัดกิจกรรม

    Module 2:    การวิเคราะห์และประเมินความต้องการองค์การและพนักงานเพื่อจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิผล

    Module 3:    เทคนิคการเขียนแผนงาน โครงการและการนำเสนอโครงการกิจกรรม

    Module 4:    ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องและตรงตามเป้าหมายขององค์การ

    Module 5:    ฝึกปฏิบัติ (Workshop)

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :            1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved