หลักสูตร

“การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ประเทศไทย (Thailand 4.0)”

(Human Resource Development for Thailand 4.0)

 

    หลักการและเหตุผล  ณ. ปัจจุบันการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0 หรือThailand 4.0” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีการปรับตัว เพื่อให้องค์การสามารถเติบโตในบริบทใหม่อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบท “Thailand 4.0” ที่ธุรกิจจะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การเตรียมความพร้อมและหาทางรับมือที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ เช่น ด้านบุคลากร ด้านองค์การ ด้านการบริการ  การตลาด ซึ่งนับเป็นสูตรสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่โมเดล “Thailand 4.0” ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและช่วยขับเคลื่อนให้โมเดล“Thailand 4.0” จาก ‘ประเทศกำลังพัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’  

 

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ โมเดล “Thailand 4.0” และแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบท “Thailand 4.0” ตลอดจนสามารถบูรณการความรู้ สมรรถนะและขีดความสามารถให้เกิดนวัตกรรมใหม่

  2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางและเตรียมความพร้อมในการรับมือบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับโมเดล “Thailand 4.0 ”  

  3. เพื่อให้ผู้อบรมเตรียมความของธุรกิจก้าวเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0”  

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ โมเดล “Thailand 4.0” และสามารถกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบท”Thailand 4.0”ที่สามารถบูรณการความรู้ สมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรให้เกิดนวัตกรรมใหม่

  2. ผู้อบรมสามารถพร้อมรับมือกับบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับโมเดล “Thailand 4.0” 

  3. ผู้อบรมเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ “Thailand 4.0”  

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

  2. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

   3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ประเทศไทย (Thailand 4.0)”

                  (Human Resource Development for Thailand 4.0 Era)

   Module 1:     การบริหารจัดทรัพยากรมนุษย์แต่ละยุคสมัย

   Module 2:     หัวใจสำคัญของการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย (Thailand 4.0)

   Module 3:     “โลกเปลี่ยน /พฤติกรรมเปลี่ยน /จัดการเปลี่ยน/ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เปลี่ยน” 

   Module 4:     แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กำหลังจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ยุค (Thailand 4.0)

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :            1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved