หลักสูตร

“แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”

(Human Resource Development for Value Added)

 

    หลักการและเหตุผล ความสำเร็จของธุรกิจส่วนหนึ่งมาจาก “บุคลากร” ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญ  การ “สร้างมูลค่าเพิ่ม” ให้กับบุคลากร โดยฝึกอบรม พัฒนา ทักษะ ความรู้ การศึกษา การสนับสนุนให้ทำงานตรงกับความสามารถ การหมุนเวียน เปลี่ยนสายงาน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังกล่าว ทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้ และคู่แข่งทางการค้าไม่สามารถลอกเลียนแบบจากการ “สร้างมูลค่าเพิ่ม” นี้ได้จึงทำให้บุคลากรกลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้ ถึงแม้ความรู้  เทคนิค ประสบการณ์ ความสามารถ เป็นสมบัติส่วนตัวของบุคลากร ทั้งนี้ แนวทางของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องจัดการความรู้ (Knowledge Management) คัดกรองและแปลง (Tacit Knowledge) ของบุคลากรให้เป็น (Explicit Knowledge) และสร้าง มูลค่าเพิ่ม (Value Added) อย่างต่อเนื่องและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตนำไปสู่การพัฒนาที่เพิ่มมูลค่าสูงสุดยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างมูลค่าให้กับบุคลากรและองค์การ

  2. เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่เลียนแบบได้ยากเพื่อให้มีสมรรถนะในการแข่งขันได้เป็น

  3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้ เป็นความรู้จากประสบการณ์หรือเทคนิคเฉพาะตัวให้พัฒนาเป็นหลักการ ทฤษฏี ใหม่ของธุรกิจ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้อบรมนำความรู้ แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวบุคลากรและองค์การไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  2. ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้กลายเป็นสินทรัพย์และพัฒนาบุคลากรให้คู่แข่งขันทางตลาดไม่สามารถเลียนแบบได้

  3. ผู้อบรมสามารถสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดการความรู้ ประสบการณ์พัฒนาเป็นหลักการ ทฤษฏี ใหม่ขององค์การหรือธุรกิจได้  

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

  2. เน้นการเรียนรู้แบบ Games Based Learning  เพื่อฝึกให้ผู้เข้าอบรบแสดงออกทางด้านความคิดเห็น

  3. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณการ (Theory and experience)

  4. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)  

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :            1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

      เดือน                 วันที่ อบรม                                สถานที่                           บุคคลทั่วไป            สมาชิก             Download

พฤศจิกายน

21 พฤศจิกายน 2561

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

2,500

2,375

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved