หลักสูตร

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ประเทศไทย (Thailand 4.0)”

(Human Resource Development for Thailand 4.0)

 

     หลักการและเหตุผล ณ. ปัจจุบันการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทภายใต้ “ประเทศไทย 4.0  (Thailand 4.0) ที่ธุรกิจจะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ขณะเดียวกันยังมีอีกหลายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยง  การเตรียมหาวิธีการรับมือที่เหมาะสมกับองค์การเพื่อรองรับกับบริบทดังกล่าว โดยการเตรียมความพร้อมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ประเทศไทยThailand 4.0 ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม และ ช่วยกันผลักดันไปพร้อมกัน ดังนั้น พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจให้สอดคล้องกับโมเดล “ (Thailand 4.0)” เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงานทั้งบุคคลและธุรกิจที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานจริง บวกกับการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศกำลังพัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’  

 

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบท(Thailand 4.0) ตลอดจนสามารถบูรณการความรู้เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถให้เกิดนวัตกรรม  

  2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับพันธกิจระยะยาว

  3. เพื่อให้ผู้อบรมเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการเข้าสู่“ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)”  

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้อบรมนำความรู้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทThailand 4.0 ตลอดจนสามารถบูรณการความรู้เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถให้เกิดนวัตกรรม

  2. ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับพันธกิจระยะยาว 

  3. ผู้อบรมอบรมเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการเข้าสู่“ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

  2. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

  3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)  

  

หัวข้อการบรรยาย   “หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ประเทศไทย (Thailand 4.0)”

                  (Human Resource Development for Thailand 4.0)

   Module 1:     พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่ละยุคสมัย

   Module 2:     หัวใจสำคัญของการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย (Thailand 4.0)

   Module 3:     “โลกเปลี่ยน /พฤติกรรมเปลี่ยน /จัดการเปลี่ยน/ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปลี่ยน”  

   Module 4:     ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :            1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved