หลักสูตร

“กลยุทธ์การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน”

(Succession Planning)

 

    หลักการและเหตุผล  การกำหนดกลยุทธ์การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน เป็นระบบการบริหารจัดการอัตรากำลังและการพัฒนาขัดความสามารถหรือสมรรถนะบุคลากรตลอดจนการวางระบบเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนบุคลากร ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบการทำงาน  นอกจากนี้ บางองค์การจำเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยการกำหนดเป็นกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะแนวโน้มการเกษียณอายุของบุคลากรโดยเฉพาะตําแหน่งผู้บริหารที่จะเกษียณซึ่งมีผลกระทบต่อการขาดแคลนกําลังคนที่มีศักยภาพและการสูญเสียอัตรากําลังจากการเกษียณอายุการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการเตรียมวางแผนสรรหา และคัดเลือกกําลังคน ที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งทดแทนการเกษียณอายุ ลาออก เสียชีวิต และสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ เข้ามาทดแทนในตําแหน่งที่ว่างได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีกรอบ หลักเกณฑ์ กระบวนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) รวมถึงตําแหนงหลักที่สําคัญขององค์การ

  2. เพื่อให้ผู้อบรมมีระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากรทดแทนตําแหน่งที่สําคัญสำหรับหน่วยงานในอนาคต

  3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวางแผนสรรหาและพัฒนากําลังคน ตรงตามความสามารถได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้อบรมสามารถจัดทำแผนสืบทอดตําแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan)

  2. ผู้อบรมสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ แนวทางกระบวนการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) รวมถึงตําแหน่งหลักที่สําคัญ อย่างเป็นระบบและเหมาะสม

         

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้เชิงทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %

  2. เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

  3. Work shop / Case Study <กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง>

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน”

                 (Succession Planning)

   Chapter 1:    ความหมายและความสำคัญของการจัดทำแผน Succession Plan​

   Chapter 2:    ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan​

   Chapter 3:    การจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Succession & Career Planning)​

   Chapter 4:    การสร้างแรงจูงใจให้การจัดทำแผน Succession Plan เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30 คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved