หลักสูตร

“การบริหารจัดการคนเก่ง”

(Talent Management)

 

     หลักการและเหตุผล องค์การในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาและต่างมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดจึงจำเป็นต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง “การบริหารจัดการคนเก่ง”ที่มีความสามารถสูงจึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสำหรับการแข่งขันขององค์การทุกองค์การต้องการ คนดี คนเก่งมาร่วมงาน เนื่องจากการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Management) ช่วยส่งเสริมให้กลยุทธ์การแข่งขันหรือกลยุทธ์ธุรกิจ (Competitive or Business Strategy) ขององค์การประสบความสำเร็จ ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความรัก ความผูกพันให้เกิดขึ้นกับบุคลากร (Employee Engagement) จึงกลายเป็นกระแสหลักของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน  

 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูง“คนเก่ง” (TalentManagement Concept)

 2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการบริหารคนเก่งเพื่อลดความเสี่ยงด้านการสรรหาบุคลากรที่ไม่ตรงตามทักษะ ความสามารถ

 3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการพัฒนาคนเก่งมีการพัฒนาขีดความสามารถในเชิงกว้าง (Broader  Competencies)  

 4. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการป้องกันและการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์การยาวนานและยั่งยืน

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ    

 1. ผู้อบรมทราบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง “คนเก่ง” (TalentManagement Concept)

 2. ผู้อบรมสามารถนำหลักการบริหารคนเก่งไปปรับใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้านการสรรหาบุคลากรทีไม่ตรงตามทักษะความสามารถได้  

 3. ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันและการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์การยาวนานและยั่งยืน

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

 2. เน้นการเรียนรู้แบบ Games Based Learning  เพื่อฝึกให้ผู้เข้าอบรบแสดงออกทางด้านความคิดเห็น

 3. Work shop สร้างสถานการณ์… กระตุ้นให้เกิดทักษะการรับรู้

 4. Case Study (กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง)

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร การบริหารจัดการคนเก่ง”

                 (Talent Management)

   Module 1:     คุณค่า และคุณลักษณะของ “คนเก่ง” สำหรับธุรกิจและองค์การยุคปัจจุบัน​

   Module 2:     ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ Talent​

   Module 3:     ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ Talent​

   Module 4:     การรักษาและจูงใจ Talent ให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนาน

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :            1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved