หลักสูตร

 “Trick!! การจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ”

(Trick!! Career Path Development)  

 

     หลักการและเหตุผล  การพัฒนาอาชีพ (Career Development) เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพโดยการจัดกลุ่มงาน แบ่งหน้าที่ เพราะหากบุคลากรในองค์การมีความก้าวหน้าในอาชีพ จึงเป็นหนึ่งปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานของธุรกิจ ที่บุคลากรทำงานได้อย่างมืออาชีพ มีประสิทธิผลและเป็นกำลังขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายหลักขององค์การและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ตำแหน่ง ทั้งปัจจุบันและอนาคต ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้บุคลากรเติบโตตาม (Career Path) สู่การทำงานสายอาชีพได้อย่างมืออาชีพ  

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ แนวคิด ความสำคัญ การจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าอาชีพสู่มืออาชีพ

  2. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ หลักการ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าสู่มืออาชีพ ให้สอดคล้องกับ

Career Path Model ขององค์การ

   3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าอาชีพของบุคลากรและองค์การให้สามารถ​ทำงานได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิผลและสามารถขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ    

  1. ผู้อบรมนำความรู้ แนวคิด การจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าอาชีพสู่มืออาชีพไปประยุกต์ใช้ได้

  2. ผู้อบรมสามารถกำหนด หลักการ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าสู่มืออาชีพ ให้สอดคล้องกับ

Career Path Model

   3. ผู้อบรมสามารถจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าอาชีพของบุคลากรและองค์การให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิผล ขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participation   

  2. เน้นการเรียนรู้แบบเน้นการเรียนรู้แบบบูรณการ (Principles and experience )

  3. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง Workplace learning

 

หัวข้อการบรรยาย “หลักสูตร Trick!! การจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ”

                 (Trick!! Career Development)   

   Lesson 1:     ความหมายของอาชีพ (Career) การพัฒนาอาชีพ (Career Development)  ​

   Lesson 2:     การจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Development)

   Lesson 3:     การบริหารทางด้านสายอาชีพ (Career Management)​

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30 คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved