หลักสูตร

“การจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐาน Competency”

(Training Road Map Based on Competency)

 

     หลักการและเหตุผล   เมื่อองค์การรับพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน สิ่งที่ควรถึงคือองค์การมีการวางแผนเส้นทางการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้บุคลากรมีมูลค่าเพิ่มและมีความพร้อมสำหรับตำแหน่งสูงขึ้นไป สำหรับการพัฒนาที่ดีจำเป็นต้องจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมระยะยาวบนพื้นฐานของขีดความสามารถเพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการวางแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและระยะยาว เพื่อให้ได้ความสามารถที่ต้องการอย่างแท้จริงของแต่ละตำแหน่งงาน ตลอดจนการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีความจำเป็นตามความต้องการของคนใดคนหนึ่งดังนั้น  การจัดทำ Training Road map บนพื้นฐานของ Competency จึงสามารถกำหนดหลักสูตรแต่ละระดับจากการกำหนดจาก Core Competency, Managerial Competency และ Functional Competency ในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา สร้างมูลค่าเพิ่มและมีความพร้อมสำหรับตำแหน่งสูงขึ้นไป

    

วัตถุประสงค์ 

   (1) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาความรู้และเพิ่มประสบการณ์การจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐาน Competency ที่จำเป็นและสอดคล้องขีดความสามารถพื้นฐานของกับภารกิจหลักของตำแหน่งงาน 

   (2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐาน Competency พัฒนาบุคลากรของส่วนงานได้ตามเป้าหมายและภารกิจหลักของส่วนงานที่มุ่งเน้น Core Competency, Managerial Competency และ Functional Competency ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถ ความรอบรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง   

   (3) เพื่อให้ผู้อบรม มีความรู้  ทักษะ ที่จำเป็นในการจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐาน Competency ต่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความจำเป็น ทิศทาง และเป้าประสงค์ เพื่อให้ได้ความสามารถที่ต้องการอย่างแท้จริงของแต่ละตำแหน่งงาน

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

   (1) ผู้อบรมสามารถจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐาน Competency ที่จำเป็นและสอดคล้องขีดความสามารถพื้นฐานของกับภารกิจหลักของตำแหน่งงานได้ 

   (2) ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของแต่ละส่วนงานได้ตามเป้าหมายและภารกิจหลักที่มุ่งเน้น Core Competency, Managerial Competency และ Functional Competency ทักษะ กระบวนการ พัฒนาขีดความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องได้  

   (3) ผู้อบรมนำความรู้ ทักษะ ในการจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐาน Competency  กำหนดแผนพัฒนาระยะยาวไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความจำเป็น  ทิศทาง และเป้าประสงค์  ความสามารถที่ต้องการอย่างแท้จริงของแต่ละตำแหน่งงานได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation   

  2. เน้นการเรียนรู้แบบ Games Based Learning   

  3. Work shop  (ฝึกจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐาน Competency)

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร การจัดทำ Training Road Map บนพื้นฐาน Competency”  

                 (Training Road Map Based on Competency)

   Lesson 1      องค์ประกอบของการจัดทำ Training Roadmap  

   Lesson 2      ขั้นตอนการจัดทำ Competency Based Training Roadmap. 

   Lesson 3      Work shop (ฝึกจัดทำ Training Road Map) บนพื้นฐาน Competency  

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ   

จำนวนวันที่อบรม :            1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved