เทคนิคการจัดทำ Competency Based

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

ความรู้ความเข้าใจเรื่อง Competency วิธีการ กระบวนการ และขั้นตอน

- ทักษะการจัดทำ Competency นำมาใช้การบริหารพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการจัดทำ Competency Based

     หลักการและเหตุผล Competency หรือ ความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะ ที่หลายองค์การเริ่มเห็นความสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร อันนำไปสู่การสร้างผลผลิตและผลประกอบการที่ดีให้กับองค์การ การวัดความสำเร็จที่เป็นเสมือนผลลัพธ์ปลายทาง ความสำคัญกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การนั่นคือ “บุคลากร”ดังนั้น องค์การจึงหาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากร Competency ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่นำมาใช้เป็นระบบที่เชื่อมโยงบุคลากรกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยมองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน้าที่ต่าง ๆ เป็นระบบฐานที่จะนำมาใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลาการให้ไปตอบสนองเป้าหมายขององค์การ สำหรับการสร้างบุคลากรให้มี Competency ได้นั้น ต้องจัดทำให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและศักยภาพขององค์การได้  

    

       วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Competency วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำCompetency

          2. เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะการจัดทำ Competency และนำมาใช้เป็นฐานการบริหารพัฒนาบุคลากร

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

      1. ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Competency วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำCompetency

      2. ผู้อบรมมีทักษะการจัดทำ Competency และนำมาใช้เป็นฐานการบริหารพัฒนาบุคลากร

 

รูปแบบการฝึกอบรม

      1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม 

      2. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

      3. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

      4. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace learning) 

      5. Small Group. (ฝึกจัดทำ Competency Based)

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: หลักการแนวคิด ความเข้าใจ และประโยชน์ของ Competency based

      บุคลากรในธุรกิจควรมี Competency อย่างไร?
      ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ Competency คือใคร?
      การสื่อสารการจัดทำ Competency ในองค์การ

Module 2: การวิเคราะห์เพื่อค้นหา Competency based
      Core Competency (สมรรถนะหลักของทุกคนในองค์กร)
      Functional Competency (สมรรถนะตามหน้าที่ปฏิบัติงาน

Module 3: การจัดทำ Competency based Dictionary

      เทคนิคการจัดทำ Competency based บน Mapping
      เทคนิคการประเมิน Competency based
      การจัดทำแผนฝึกอบรมแบบ Training Roadmap ตาม Competency

Module 4: การนำ Competency based และนำไปใช้ในการบริหารงานพัฒนาบุคลากรในองค์การ

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

  • องค์การจึงหาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากร Competency

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความรู้ความเข้าใจเรื่อง Competency วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำ Competency และการนำมาใช้ในงานบริหารและพัฒนาบุคลากร

  • ทักษะการจัดทำ Competency และนำมาใช้เป็นฐานการบริหารพัฒนาบุคลากร

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved