หลักสูตร

“การประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ”

(Evaluation and follow-up training effectively)

 

    หลักการและเหตุผล  ผู้ที่ทำหน้าที่นักฝึกอบรมมิใช่แค่การพัฒนาบุคลากรให้บรรลุตามแผนฝึกอบรมหรือหรือส่งบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วคืนกลับสู่หน่วยงานเท่านั้น แต่การที่จะเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ  ควรทำให้ผู้บริหารหรือองค์การมีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของการฝึกอบรม กล่าวคือ  การประเมินผลและวัดค่าของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพให้กับองค์การ ผู้บริหารเล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการฝึกอบรมว่าไม่ใช่การลงทุนที่สิ้นเปลืองแต่การฝึกอบรมเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้องค์การบรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจขององค์การได้ หากนักฝึกอบรมมีความเข้าใจระบบการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม รวมถึงสามารถวัดให้เห็นผลในเชิงของความคุ้มค่าของการลงทุนที่วัดได้เป็นตัวเงินและเห็นผลสัมฤทธิ์จริงที่สามารถจับต้องได้  

    

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจการประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์หาความคุ้มค่าของการฝึกอบรมและฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและสอดคล้องกับระบบ คุณภาพต่างๆ ในองค์การ

  2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทาง วิธีการสร้างแบบการประเมินและการติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่ เป็นประโยชน์ต่อองค์การ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้อบรมนำความรู้ ความเข้าใจการประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม การวิเคราะห์หาความคุ้มค่าของการฝึกอบรมและฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและสอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์การ

  2. ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทาง วิธีการสร้างแบบการประเมินและการติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

  2. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

  3. Work shop (SMG) ฝึกออกแบบหลักสูตรและออกแบบการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม

หัวข้อการบรรยาย  "หลักสูตร การประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ”

                 (Evaluation and follow-up training effectively)

   Lesson 1:      บริบทการประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรม

   Lesson 2:     การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล

   Lesson 3:     การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่า (ROI)

   Lesson 4:     การรายงานผลการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน

   Lesson 5:     ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ   

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved