หลักสูตร

“สุดยอด … นักฝึกอบรมมืออาชีพ”

(Training Professional)

 

    หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการเรียนรู้และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตรงกับการปฏิบัติงานของตน ซึ่งจะสะท้อนออกมาเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ขององค์การให้สอดคล้องกับ Competency Model ขององค์การ เพื่อลด Competency Gap และให้พนักงานมีความสามารถในระดับที่องค์การต้องการ การฝึกอบรม (Training) คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability) และเจตนา (attitude) ของบุคลากร อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้น “นักฝึกอบรมมืออาชีพ” ต้องมีความรู้  ทักษะ ความเข้าใจ ประเภท กระบวนการฝึกอบรมทุกขั้นตอนและสามารถบริหารงานฝึกอบรม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าองค์การมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน สามารถบริหารจัดการงานฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การค้นหาความต้องการและวางแผนฝึกอบรม การจัดอบรมและการประเมินผล จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อไป        

    

วัตถุประสงค์   

  1.  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความสำคัญของการฝึกอบรมตลอดจนกระบวนการฝึกอบรมทุกขั้นตอน

  2.  เพื่อให้ผู้อบรม ทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบการเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ

  3.  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้และหลักการที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานฝึกอบรมในองค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1.  ผู้อบรมทราบความสำคัญของการฝึกอบรมตลอดจนกระบวนการฝึกอบรมทุกขั้นตอน

  2.  ผู้อบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานฝึกอบรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

  2. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์  Experiential Techniques

  3. เน้นการเรียนรู้แบบ Simulation Scenario :  ฝึกปฏิบัติการเป็นสุดยอดนักฝึกอบรม

  4. เน้นการเรียนรู้แบบ Role Play :  ฝึกทักษะการพูดสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร สุดยอด … นักฝึกอบรมมืออาชีพ”

                 (Training Professional)

   Chapter 1:    ความหมายและความสำคัญของการฝึกอบรม

   Chapter 2:    บทบาท หน้าที่ของนักฝึกอบรมมืออาชีพ

   Chapter 3:    การบริหารงานฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :            1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30 คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

      เดือน                 วันที่ อบรม                                สถานที่                           บุคคลทั่วไป            สมาชิก             Download

มิถุนาย

พฤศจิกายน

15 พฤศจิกายน 2561

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

4,200

3,990

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved