หลักสูตร

“ทักษะการวางแผนและการฝึกอบรมประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ”

(Effective planning and annual training skills)

 

    หลักการและเหตุผล  “ทรัพยากรมนุษย์” ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในทุกประเภท ดังนั้น การวางแผนการฝึกอบรมประจำปีแต่ละปี จำเป็นต้องสอดคล้องกับ นโยบาย แผนงานและเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การ หน่วยงาน บุคลากร เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ต้องพัฒนาทักษะและการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดการฝึกอบรมได้ตามความจำเป็นสูงสุด (Training Need ) มากกว่าความต้องการ (Training Want) และวิวัฒนาการมาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ การเปลี่ยนแปลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรการ สิ่งที่ต้องเน้นคือ ความรู้ ความชำนาญ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะปรับตัวให้ทันกันการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือวิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรด้วยการวางแผนฝึกบรมประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อให้ผู้อบรมฝึกทักษะการจัดทำแผนฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นสากล

  3. เพื่อให้ผู้อบรมมีแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การ หน่วยงาน บุคลากร    

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรด้วยการวางแผนฝึกบรมประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อให้ผู้อบรมฝึกทักษะการจัดทำแผนฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นสากล

  3. ผู้อบรมสร้างนวัตกรรมในการวางแผนการจัดฝึกอบรมประจำปีที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรขององค์การ หน่วยงาน บุคลากร

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

  2. เน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  WORKSHOP   (ฝึกวางแผนและเขียนหลักสูตร)  

  3. เน้นการเรียนรู้แบบแนวการสร้างความรู้  Constructivist  Model. 

หัวข้อการบรรยาย  “ทักษะการวางแผนและการฝึกอบรมประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ”

                 (Effective planning and annual training skills)

   Lesson 1:      แนวคิดการวางแผนและการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดมูลค่าของบุคลากร​   

   Lesson 2:     ทักษะการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม (Training Course)

   Lesson 3:     ทักษะการเขียนโครงการหลักสูตรฝึกอบรมให้ถูกตามมาตรฐานพ.ร.บ. และระบบคุณภาพ 

   Lesson 4:     ทักษะการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี (Annual Training Year Plan)

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :            1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30 คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved