หลักสูตร

“เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม”

(Training Officer)

 

    หลักการและเหตุผล  การฝึกอบรมถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและมีความพร้อมด้านการเติบโตของธุรกิจและก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีพร้อมกับการแข่งขันทางธุรกิจ  “บุคลากร” ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์การให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  ดังนั้น การฝึกอบรมหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) จึงจำเป็นที่ “เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม” จึงควรมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ในงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลด้านนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การ

 

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ บทบาทหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  

  2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ วิธีการดำเนินงานฝึกอบรมตลอดจนการประเมินผลการฝึกอบรม (Training Evaluation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ หลักการ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการฝึกอบรมและการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็นและสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบอิงสมรรถนะ (Competency base Development)

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้อบรมทราบ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในกระบวนการฝึกอบรม การดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดได้

  2. ผู้อบรมสามารถนำหลักการ วิธีการดำเนินงานฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม (Training Evaluation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  3. ผู้อบรมสามารถนำหลักการและกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการฝึกอบรมและการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมได้ตรงกับความจำเป็นและสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบอิงสมรรถนะ (Competency base Development)

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. Participation : ให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

  2. Simulation Scenario :  ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม

  3. Role Play :  ฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม”

                  (Training Officer

   Module 1:     บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม​

   Module 2:     บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม   ​

   Module 3:     กระบวนการฝึกอบรม (Training Process)​

   Module 4:     การดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม​

   Module 5:     การประเมินผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)​

   Module 6:     ภารกิจงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์​

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

      เดือน                 วันที่ อบรม                                สถานที่                           บุคคลทั่วไป            สมาชิก             Download

2,375

พฤศจิกายน 

21 พฤศจิกาย 2561

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

2,500

2,375

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved