การบริหารผลงานด้วย Balance Scorecard

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

เข้าใจในการนำ Balanced Scorecard and KPI มาใช้กำหนดกลยุทธ์

- กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลตามหลักการ Balanced
 

รายละเอียดหลักสูตร

การบริหารผลงานด้วย Balance Scorecard

       หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมากทำให้เกือบทุกองค์การต้องกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบริหารงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การบริหารองค์การจะประสบผลสำเร็จ องค์การต้องหาเครื่องมือเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารพร้อมทั้งมีการประเมินผลเพื่อให้ทราบสถานะขององค์การและหาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดผลเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์การทำให้ทราบถึงสถานะในหลายด้านที่ต่างกันขององค์การเพื่อสร้างความสมดุลในปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความ ความเข้าใจในการนำ Balanced Scorecard มาเป็นเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง 

      2. เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มระดับขีดความสามารถขององค์การ ในการทำ Balanced scorecard  

      3. เพื่อให้ผู้อบรมนำไปใช้เป็นเครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ

      4. เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีการสร้างและกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลตามหลักการ Balanced Scorecard และสามารถ                    เชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายขององค์กรต่อไป

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

       1. ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจในการนำ Balanced Scorecard and KPI มาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง

       2. ผู้อบรมเพิ่มระดับขีดความสามารถขององค์กรผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการทำ Balanced  

       3. ผู้อบรมนำไปใช้เป็นเครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ

       4. ผู้อบรมสามารถสร้างและกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลตามหลักการ Balanced Scorecard และเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายขององค์การได้

รูปแบบการฝึกอบรม

       1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

       2. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์  Experiential Techniques

       3. Case Study (กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรม)

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1: ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของ Balanced Scorecar

        Balanced Scorecard คืออะไร
        แนวคิด และหลักการของ Balanced Scorecard
        ความหมายและความสำคัญของตัวชี้วัด
        การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ
        ความสำคัญการกำหนดเกณฑ์การวัด และวิธีการประเมินผล

 

Lesson 2: การออกแบบวิสัยทัศน์องค์กร โดยผ่านการวิเคราะห์ S-W-O-T อย่างมีกลยุทธ์

        การวิเคราะห์ S-W-O-T
        การทำแผนที่กลยุทธ์ ทั้ง 4 ด้าน การเงิน ลูกค้า กระบวนการธุรกิจ และการเรียนรู้
        การทำ Action plan ที่เกี่ยวโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
        กระบวนการจัดทำ BSC

Lesson 3: การนำ Balanced Scorecard ไปปฏิบัติ

       การแปลงกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติ
       การกระจายดัชนีชี้วัดสู่ระดับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายงาน)
       การทบทวนผลและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

  • ธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมากทำให้เกือบทุกองค์การต้องกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบริหารงานบรรลุตามเป้าหมาย

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความรู้และเข้าใจในการนำ Balanced Scorecard and KPI มาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน

  • ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลตามหลักการ Balanced
    Scorecard และเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายขององค์การ

  • เครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved