รายละเอียดหลักสูตร

การบริหารผลงานด้วย Balance Scorecard

       หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมากทำให้เกือบทุกองค์การต้องกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบริหารงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การบริหารองค์การจะประสบผลสำเร็จ องค์การต้องหาเครื่องมือเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารพร้อมทั้งมีการประเมินผลเพื่อให้ทราบสถานะขององค์การและหาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดผลเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์การทำให้ทราบถึงสถานะในหลายด้านที่ต่างกันขององค์การเพื่อสร้างความสมดุลในปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความ ความเข้าใจในการนำ Balanced Scorecard มาเป็นเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง 

      2. เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มระดับขีดความสามารถขององค์การ ในการทำ Balanced scorecard  

      3. เพื่อให้ผู้อบรมนำไปใช้เป็นเครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ

      4. เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีการสร้างและกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลตามหลักการ Balanced Scorecard และสามารถ                    เชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายขององค์กรต่อไป

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

       1. ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจในการนำ Balanced Scorecard and KPI มาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง

       2. ผู้อบรมเพิ่มระดับขีดความสามารถขององค์กรผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการทำ Balanced  

       3. ผู้อบรมนำไปใช้เป็นเครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ

       4. ผู้อบรมสามารถสร้างและกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลตามหลักการ Balanced Scorecard และเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายขององค์การได้

รูปแบบการฝึกอบรม

       1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

       2. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์  Experiential Techniques

       3. Case Study (กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรม)

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1: ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของ Balanced Scorecar

        Balanced Scorecard คืออะไร
        แนวคิด และหลักการของ Balanced Scorecard
        ความหมายและความสำคัญของตัวชี้วัด
        การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ
        ความสำคัญการกำหนดเกณฑ์การวัด และวิธีการประเมินผล

 

Lesson 2: การออกแบบวิสัยทัศน์องค์กร โดยผ่านการวิเคราะห์ S-W-O-T อย่างมีกลยุทธ์

        การวิเคราะห์ S-W-O-T
        การทำแผนที่กลยุทธ์ ทั้ง 4 ด้าน การเงิน ลูกค้า กระบวนการธุรกิจ และการเรียนรู้
        การทำ Action plan ที่เกี่ยวโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
        กระบวนการจัดทำ BSC

Lesson 3: การนำ Balanced Scorecard ไปปฏิบัติ

       การแปลงกลยุทธ์สู่แผนการปฏิบัติ
       การกระจายดัชนีชี้วัดสู่ระดับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายงาน)
       การทบทวนผลและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

  • ธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมากทำให้เกือบทุกองค์การต้องกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบริหารงานบรรลุตามเป้าหมาย

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความรู้และเข้าใจในการนำ Balanced Scorecard and KPI มาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน

  • ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลตามหลักการ Balanced
    Scorecard และเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายขององค์การ

  • เครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

29 สิงหาคม 2562

2

4,200

3,990

17 ธันวาคม 2562

3

4,200

3,990

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved