หลักสูตร

“การบริหารผลงานด้วยดัชนีชี้วัด KPIs”

(Key Performance Indicators Management)

 

    หลักการและเหตุผล   การบริหารผลงานเป็นกระบวนการในการสร้างสภาพแวดล้อมและวิธีการในการทำงานที่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การสร้างผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และการสร้างความชัดเจนในผลการปฏิบัติงานโดยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับองค์การ อีกทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกันด้วยดัชนีชี้วัดหรือ KPIs. โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบหากนำดัชนีชี้วัด KPIs.  บริหารอย่างจริงจังและต่อเนื่องย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้อย่างชัดเจน และมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ผลงาน เป็นรูปธรรม สามารถสะท้อนคุณลักษณะของตัวงานและคุณค่าของงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

   

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีเข้าใจหลักการบริหารผลงานและแนวคิดและหลักการจัดทำดัชนีชี้วัด KPIs.

  2. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการจัดทำดัชนีชี้วัด KPIs.และเลือกตัวชี้วัด (SMART KPI) ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและองค์การ  

  3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบเทคนิคและเครื่องมือการบริหารผลงานด้วยดัชนีชี้วัด KPIs สู่ความสำเร็จ     

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

  1. ผู้อบรมมีเข้าใจหลักการบริหารผลงานและแนวคิดและหลักการจัดทำดัชนีชี้วัด KPIs.

  2. ผู้อบรมสามารถนำหลักการจัดทำดัชนีชี้วัด KPIs.และเลือกตัวชี้วัด (SMART KPI) ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและองค์การ 

  3. ผู้อบรมสามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการบริหารผลงานด้วยดัชนีชี้วัด KPIs สู่ความสำเร็จ    

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

  2. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

  3. เน้นการเรียนรู้จาก Case Study (กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง)

หัวข้อการบรรยาย  “การบริหารผลงานด้วยดัชนีชี้วัด KPIs”

                 (Key Performance Indicators Management)  

   Module 1:     ภาพรวมการบริหารผลงาน แนวคิดและหลักการจัดทำดัชนีชี้วัด KPIs.

   Module 2:     หลักการจัดทำดัชนีชี้วัด KPIs.

   Module 3:     เครื่องมือการบริหารผลงานด้วยดัชนีชี้วัด KPIs สู่ความสำเร็จ   ​

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30 คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved