หลักสูตร

“New Trend … กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบ Cyber worlds”

(New Trend with Cyber worlds Performance Assessment)

 

    หลักการและเหตุผล ยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคไร้พรมแดนหรือยุคข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ การสื่อสารทั่วถึงกันอย่างรวดเร็วและมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มากยิ่งขึ้นทุกวัน ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นอยู่อย่างรวดเร็ว แทบจะตั้งรับไม่ทันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาระบบการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นเช่นนั้น วิธีการบริหารงานบุคคลแบบองค์รวม จึงเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะบ่อยครั้งจะได้ยินผู้คนพูดถึงประเด็นเรื่องการจ้างงานผู้มีศักยภาพสูง การพัฒนาผู้นำ หรือการส่งเสริมให้พนักงานมีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นว่า สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างในความสำเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์กรได้ แม้สิ่งเหล่านี้อาจฟังดูเป็นเรื่องง่าย แต่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในหลายองค์กรต่างยอมรับว่ายังไม่สามารถบรรลุสิ่งเหล่านี้ได้ เมื่อสภาพแวดล้อมการทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น ทีมบริหารทรัพยากรบุคคลจึงจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการดำเนินงานให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพราะการบริหารบุคลากรไม่สามารถมองแบบแยกส่วนได้ แต่ควรจะต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ คน และงาน  ฉะนั้นเมื่อมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น สิ่งที่ควรตั้งคำถามอาจไม่ใช่เราสามารถทำอย่างไรกับปัญหานี้ได้บ้าง? แต่คำถามที่ถูกต้องคือเหตุใดปัญหาเหล่านี้จึงเกิดขึ้น? ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก    

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

  2. เน้นการเรียนรู้แบบ Games Based Learning  เพื่อฝึกให้ผู้เข้าอบรบแสดงออกทางด้านความคิดเห็น

  3. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

  4. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

  5. Work shop สร้างสถานการณ์… กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเกิดทักษะการรับรู้

  6. Case Study (กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง

 

กลุ่มเป้าหมาย :                  

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved