หลักสูตร

“การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

(Performance Appraisal Effectively)

 

    หลักการและเหตุผล  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) เป็นเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญโดยการนำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ในการทำงานของพนักงาน รวมถึงเป็นเครื่องชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความสามารถของพนักงาน ความคาดหวังขององค์การ การประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงเปรียบเสมือนบทสรุปการทำงานของพนักงานแต่ละคน โดยอาศัยแบบประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ และข้อบกพร่องในด้านต่างๆ และข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินผลจะเป็นแนวทางในการวางแผน แก้ไข ปรับปรุงงาน วางแผนพัฒนาบุคลากร และเป็นข้อมูลในการพิจารณาการโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลประโยชน์ตอบแทนวิธีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นคำตอบที่แก้ปัญหาเรื่องการประเมินผลได้ตรงจุดและถูกต้องมากที่สุด  

 

วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจแนวทางการกำหนดปัจจัยผลงานและสมรรถนะที่จำเป็นในการประเมินผลงาน

 2. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจทักษะที่จำเป็นที่ใช้ในการประเมินผลงาน รวมถึงแนวทางการนำผลการประเมินไปใช้ในทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบเครื่องมือ ขั้นตอน กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

 4. เพื่อให้ผู้อบรมมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา การประเมินผลงาน รวมถึงการนำผลการประเมินไปใช้ได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

 1. ผู้อบรมได้เรียนรู้จุดเริ่มต้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จ หรือ ล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 2. ผู้อบรมสามารถนำวิธีการ ขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานไปประยุกต์ พัฒนา และปรับใช้ได้

 3. ผู้อบรมนำหลักสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาหรือปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

 2. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

 3. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

 4. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace learning) 

 5. เน้นการเรียนรู้แบบSmall Group Activity (ออกแบบเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

 

หัวข้อการบรรยาย “หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

                 (Performance Evaluation Effectively)

   Chapter 1:    ทบทวน ความหมาย ความสำคัญการประเมินผลการปฏิบัติงาน

   Chapter 2:    วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดผลสำเร็จของงาน หรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก

   Chapter 3:    หลักการและประสิทธิภาพของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ 

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

      เดือน                 วันที่ อบรม                                สถานที่                           บุคคลทั่วไป            สมาชิก             Download

พฤศจิกายน

13 พฤศจิกายน 2561

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

2,500

2,375

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved